SZMSZ felülvizsgálat - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
SZMSZ felülvizsgálat

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Galamboki Általános Iskola

8754 Galambok, Petőfi u. 2.

 

 

 

 

 

 

Elfogadás dátuma:

04-es verzió: ………………

 

Jóváhagyás dátuma:

04-es verzió : ……………..

Készítette: Szólák László

 


 

1. Az intézmény meghatározása:

1.1.Az intézmény neve, címe, típusa:

 

Az intézmény neve: Galamboki Általános Iskola

Címe: 8754 Galambok, Petőfi S. u. 2.

8 évfolyamos Általános Iskola

 

1.2. Az alaptevékenységekre és a kiegészítő tevékenységekre vonatkozó jogszabályok

 

A feladatok ellátására és irányítására a tevékenységekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek közül kiemeltek a következők:

 

Közoktatási tevékenységekre:

·        2011. évi CXC Törvény a Köznevelésről

·        20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

·        229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet

·        A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. Évi LXXIX törvény (Kt.).

·        A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM-rendelet.

·        A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló, módosított 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet.

·        A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet.

·        A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 130/ 1995. (X. 26.) kormányrendelet.

·        A kerettanterv kiadásáról szóló, módosított 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet.

 

1.3. Az intézmény fenntartója, jogállása, bélyegzői:

 

Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 

Az intézmény jogi személy

Az intézmény gazdálkodása:

1.4. Általános Iskolai szakfeladatok.

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

( Részletesen az alapító okiratban.)

 

2.A működés rendje: a tanulóknak, alkalmazottaknak és a vezetőnek az intézményben tartózkodásának rendje:

2.1.A tanulók fogadásának és intézményben tartózkodásának rendje:

 

a)     Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időben munkanapokon reggel 7.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 17.00 óráig tart. A fenti időponttól való eltérést az iskola igazgatója engedélyezheti.

b)    Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 8 óra és délután 16 óra között az iskola igazgatójának az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelők, a délután távozó vezető után a napközis nevelő felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tartózkodik az iskolában, az esetleges és szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.

c)     Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra 10 perc és 13 óra 40 perc között kell megtartani. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek közül az első két szünet 15 a továbbiak pedig 10 perc időtartamúak a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint.

d)    A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óra 45 percig tart.

e)     Az intézményben reggel 7 óra 30 perctől, valamint az óraközi szünetekben tanári felügyelet működik. A tantestület tagjai közül naponta 3 fő ügyeletes nevelő van, akik az ügyeleti rend szerint látják el teendőiket. Az ügyeletes pedagógusok munkáját az ügyeletes tanulók segítik, a tanulók ügyeleti beosztása heti váltásban történik. Az ügyeletes nevelők kötelesek a rájuk bízott épületben (illetve az udvaron) a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

f)      A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, vagy az órát tartó nevelő engedélyével a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére hagyhatják el az iskola területét.

g)     Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató adhat engedélyt.

h)    Ha a pedagógus tanmenet szerinti tanulmányi sétára viszi az osztályt, illetve az osztályfőnök valamilyen iskolán kívüli programra viszi tanulóit, azt az iskola vezetőjének kötelesek bejelenteni.

i)       A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitvatartási idő végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak indokolt esetben az igazgató engedélyével lehet.

j)       A napközis bejáró tanulók pedagógus kísérettel távoznak az iskolából a 16 óra 35 perckor induló autóbuszhoz. A kísérő nevelők kijelölése a tanévnyitó értekezleten történik.

k)    Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézéséhez külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg a szabadságolást figyelembe véve. A szünet megkezdése előtt az ügyeleti rendet a tanulók és a szülők tudomására kell hozni. A nyári szünetben az ügyeleti rendet hetente kell megszervezni.

l)       Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használó felelősek:

·        Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért

·        Az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért

·        A tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért

·        Az iskolai SZMSZ-ben és a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól indokolt esetben az iskola igazgatója adhat felmentést.

m)  Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat nem zavarja.

 

1.1.         A vezetők iskolában tartózkodásának rendje:

 

Az igazgató, valamint az igazgató helyettes szorgalmi időben a kötelező foglalkozások alatt - 8 órától 16 óráig - feltétlenül az iskolában tartózkodik. Egyidejűleg csak kivételes esetben lehetnek távol. Ilyen esetben az osztályfőnöki munkaközösség vezetője köteles intézkedni. Az igazgatót hosszabb távolléte idejére az igazgató helyettes helyettesíti. Az igazgat és az igazgató helyettes egyidejű távolléte esetére az igazgató megbízást adhat az osztályfőnöki vagy az alsó tagozatos munkaközösség vezetőknek az iskola vezetőinek átmeneti helyettesítésére..

 

1.2.         Pedagógusok és egyéb alkalmazottak intézményben tartózkodásának rendje:

 

-         A pedagógus az órarend szerinti órája előtt legalább 15 perccel korábban köteles az intézményben tartózkodni. Az órarendje szerinti lyukas óráit lehetőleg az iskolában kell töltenie, ezen idő alatt adminisztratív és egyéb oktatással kapcsolatos feladatait látja el.

-         Az egyéb alkalmazottak - technikai dolgozók - a munkaköri leírásukban szereplő időpontoknak megfelelően tartózkodnak az iskolában munkájuk elvégzése céljából.

 

2.     A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

 

2.1.         A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:

 

-         biztosítsa az iskolai pedagógiai munkájának jogszerű (jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a helyi tanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működést,

-         segítve elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,

-         az igazgató számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről,

-         adjon megfelelő mennyiségű és minőségű adatot az iskola munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

 

2.2.         A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:

 

-         Igazgató

-         Igazgató helyettes

-         Munkaközösség-vezetők

 

Ezen felül az iskola igazgatója jogosult

-         az általa szükségesnek tartott esetekben - az iskola pedagógusai közül bárkit előre meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

 

2.3.         Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő oktató munka belső ellenőrzése során

 

a)     Pedagógusok munkafegyelme

b)    Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása

c)     A nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága

d)    A tanterem rendezettsége, tisztasága

e)     Az osztályfőnöki munka eredményei, tanórán kívüli nevelő munka

f)      A nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon.

o   Előzetes felkészülés, óratervezés

o   A tanóra felépítése, szervezése

o   A tanórákon alkalmazott módszerek változatossága

o   A tanulók munkájának értékelése

o   A tanulók munka és magatartás fegyelme

o   Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítésére

o   A sajátos nevelési igényű tanulók munkáltatása, fejlesztése.

 

2.4.         Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató felelős.

2.5.         A pedagógiai munka tervezése a helyi tanterv és a NAT alapján tanmenetekben történik, melyeket ellenőrzésre kötelesek benyújtani a pedagógusok minden tanévben szeptember 15-ig. A tanmeneteket a munkaközösség vezetők javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá. A tanítási órák ellenőrzése magában foglalja a tanmenetek megtekintését, a pedagógus tevékenységének értékelését, valamint a tanulók füzeteinek és egyéb produktumainak megtekintését is.

 

3.     A belépés és benntartózkodás rendje azok részére akik nem állnak jogviszonyban a nevelési, oktatási intézménnyel:

Az iskola épületeiben és udvarán az iskolai dolgozókon kívül csak hivatalos ügyet intézők és a gyermeküket váró szülők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától külön engedélyt kaptak. Az iskolában a szülők gyermekeiket az „A” épület folyosóján várhatják, lehetőleg az utolsó foglalkozás befejezését megelőző 5 percben. Idegenek csak a hivatalos ügyeik intézése alatt tartózkodhatnak az intézmény épületeiben, a hivatali helyiségekben. Az érkező idegeneket szünetekben az ügyeletesek igazítják útba. Más időszakban érkezőket az iskolatitkár, vagy a karbantartók. Az iskola területére érkező szülők illetve ügyet intéző idegenek belépését valamennyi iskolai dolgozó ellenőrizheti.

 

 

4.     A vezetők közötti kapcsolattartás rendje, a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai:

 

4.1.         Az iskola igazgatója felelős az iskola szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, és dönt az iskola működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatása, élet és munkakörülmények vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az igazgató felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az iskola pedagógiai programját.

4.2.         Az igazgató feladatkörébe tartozik még és felel:

-         a pedagógiai munkáért,

-         a nevelőtestület vezetéséért,

-         a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,

-         a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,

-         a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,

-         a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

-         a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,

-         a szülői szervezetekkel, a munkavállalók érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal való megfelelő együttműködésért,

-         a tanulóbalesetek megelőzéséért,

-         a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,

-         a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért

 

Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz.

 

 

4.3.         Az iskola igazgatósága

Az igazgató közvetlen munkatársai - az igazgatóhelyettes, gazdasági vezető és az igazgató alkotják az iskola igazgatóságát. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri leírásaik az SZMSZ 1. sz. mellékletében találhatók.

Az igazgató közvetlen munkatársai tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének. Beszámolási kötelezettségük az iskola egész működésére, és minden alkalmazottjára vonatkozik. Ellenőrzéseik tapasztalatait, észrevételeiket jelzik az igazgatónak. Az igazgatóság alkalomszerűen, a feladatokhoz igazodva tartja megbeszéléseit.

 

4.4.         Az iskola vezetősége

A vezetőség a vezetőkből és a középvezetőkből áll. Ők irányítják, tervezik szervezik, ellenőrzik és értékelik az iskolát. A középvezetők ellenőrzéseikről, tapasztalataikról közvetlen vezetőjüknek - igazgatóhelyettes - számolnak be, kiemelkedő jelentőségű ügyben az iskola igazgatójának. Az iskola vezetősége konstruktív tantestület, véleményező és javaslattevő joga van, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja.

Az iskola vezetőségének tagjai:

-         igazgató

-         igazgatóhelyettes

-         munkaközösség vezetők

-         diákönkormányzat vezető

-         közalkalmazotti tanács vezető

 

4.5.         A kiadmányozás rendje:

 

Az iskola által készített és kiadmányozott anyagoknak tartalmaznia kell a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 85 § (’) bek. Alapján:

-         az iskola nevét, székhelyét,

-         az iktatószámot,

-         az ügyintéző nevét,

-         az ügyintézés helyét, idejét,

-         az irat aláírójának nevét, beosztását

-         az iskola körbélyegzőjének lenyomatát

 

Az iskolában jegyzőkönyvet kell készíteni, ha azt jogszabály előírja, továbbá ha az iskola nevelőtestülete, szakmai munkaközössége az iskola működésére, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésekben (dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja.

 

4.6.         Az iskola képviselete

A külső partnerek, szülők és a fenntartó felé az iskolát az iskola igazgatója képviseli, intézi a hivatalos ügyeket. Az igazgató ezen jogkörét esetenként - akadályoztatása idejére és meghatározott ügyekben - az igazgató helyettesre vagy az iskola más alkalmazottjára is átruházhatja.

 

5.     Az igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje:

Az igazgató és az iskola vezetőségének kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelő rendszerességű.

 

Az iskolaigazgató helyettesítése:

Az igazgatót szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén igazgatóhelyettes beosztású vezetőtársa helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben kap felhatalmazást az igazgatóhelyettes.

 

A vezető helyettes helyettesítése:

Az igazgatóhelyettest távolléte esetén az osztályfőnöki munkaközösség vezetője helyettesíti. Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőt távolléte esetén az alsós munkaközösség vezetője helyettesíti.

 

6.     A szülői munkaközösség és a kapcsolattartás rendje

 

6.1.         A köznevelési törvény alapján az iskolában a szülők meghatározott jogaik és kötelességük teljesítése érdekében az iskola működését és munkáját érintő kérdésekben véleményezi, javaslattevő joggal rendelkező szervezet (Szülői Munkaközösséget) hozhat létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Az iskolában a Szülői Munkaközösség (továbbiakban SZM) működik, amely képviseleti úton választott szülői szervezet. Az SZM-et a tanulók szüleinek több, mint 50 %-a választja meg, ezért ez a szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az iskola egészét érintő ügyekben.

6.2.         A szülői munkaközösség jogai:

A szülői munkaközösség szótöbbséggel dönt:

- saját működési rendjéről

- munkatervének elfogadásáról

- tisztségviselőinek megválasztásáról

A szülői munkaközösség figyelemmel kíséri:

- a tanulói jogok érvényesülését,

- a pedagógiai munka eredményességét

Ezeken túlmenően véleményezi:

Az iskola pedagógiai programját, SZMSZ-ét, Házirendjét, munkatervét, tankönyvrendelését. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésben.

6.3.         A szülők belépésének és benntartózkodásának rendje

Az iskolában szervezett pedagógiai munka folyik amely meghatározott munkarendhez (órarendhez) kötődik. Legfontosabb cél ezen a területeken, hogy biztosítva legyen:

-         az intézmény zavartalan működése az oktató-nevelő munka nyugodt feltételeihez szükséges valamennyi körülmény

-         a tanulók védelme,

-         az iskola vagyonának megóvása.

 

Ezen célok megvalósítása érdekében:

1/ A szülők a tanítás ideje alatt az intézmény épületeiben nem tartózkodhatnak

2/ A tanítás kezdete előtt gyermekét, csak az „A” épület bejáratáig kísérheti a szülő. Kivétel ez alól az első osztályosok és szüleik, akik az osztályterembe kísérhetik gyermekeiket, majd utána el kell hagyniuk az iskola épületét.

3/ Az utolsó tanóra vagy a napközis foglalkozás befejezése előtt a szülők az „A” épület bejárata előtt (rossz idő esetén az „A” épület folyosóján) várhatják gyermekeiket.

4/ A szülő a gyermekével kapcsolatos hivatalos ügyeket az alább felsorolt időpontokban intézhetik:

-         adminisztráció hétfőtől csütörtökig 8-12 óráig és 13-16 óráig

Pénteken: 8-12 óráig

-         étkezés befizetés: a előre megadott fizetési rend szerint az iskolatitkárnál

5/ A tanulók fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról tanév közben az előre tervezett fogadóórákon (őszi és tavaszi). Szükség esetén tanév közben több fogadóóra is tartható.

6/ A szülő a pedagógusokat az iskola nyitvatartási ideje alatt, a tervezett pedagógus lyukasórájában felkeresheti és gyermekével kapcsolatos információkat adhat, kérhet.

 

6.4.         A szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás

Egy-egy osztály tanulóinak szülői szervezetével az osztályt vezető osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart. Az iskolai szülői munkaközösség iskolával kapcsolatos véleményét, javaslatát az SZM megválasztott elnöke juttatja el az iskola igazgatójához.

Az iskola Szülői Munkaközösségét az igazgató az éves munkatervben meghatározott időpontban (a tanév kezdést követő 4. héten) összevont iskolai szülőértekezlet keretében tájékoztatja a tanév feladatairól, valamint meghallgatja a szülők véleményét, javaslatát. A Szülői Munkaközösség elnöke közvetlen kapcsolatot tart az igazgatóval.

 

7.     A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, az átruházott feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolás rendje

 

A nevelőtestület az iskola legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az iskola nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, a működéssel kapcsolatos ügyekben valamint a köznevelési törvény más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

 

7.1.         A nevelőtestület döntési jogkörrel rendelkezik:

-         a pedagógiai program elfogadásáról,

-         az SZMSZ elfogadásáról,

-         az éves munkaterv elfogadásáról,

-         az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,

-         továbbképzési program elfogadásáról,

-         a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztásáról,

-         a házirend elfogadásáról,

-         a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátásáról,

-         a tanulók fegyelmi ügyeiben,

-         az igazgatói és igazgató helyettesi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,

-         jogszabályokban meghatározott más ügyekkel kapcsolatban.

 

7.2.         A nevelőtestület véleményezési joga kiterjed:

-         az iskolai felvételi körülmények meghatározásához,

-         a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,

-         az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során,

-         az igazgatóhelyettes megbízása, megbízásának visszavonása előtt,

-         külön jogszabályokban meghatározott ügyekben.

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítése, vagy eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja szakmai munkaközösségekre, diákönkormányzatra, szülői munkaközösségre. Az átruházott jogkör gyakorlója tájékoztatni köteles a nevelőtestületet.

A nevelőtestület az alábbi jogait nem ruházhatja át:

- pedagógiai program

- szervezeti és működési szabályzat

- házirend elfogadása

Az iskola nevelőtestülete állandó jelleggel nem ruház át ügyeket. Erre alkalmi jelleggel a nevelőtestület határozata alapján kerülhet sor. A feladatellátással megbízott beszámoltatásra vonatkozó rendelkezéseket is az egyedi átruházási esetekhez igazodva kell meghatározni.

8.     Az iskola külső kapcsolatai

8.1.         A külső kapcsolatok célja, formája és módja

 

Iskolánkban a feladatok elvégzésére, a tanulók egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális feladatok ellátására, a továbbtanulás a pályaválasztás érdekében, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátránykompenzálása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és szervezetekkel. A vezetők, valamint a pedagógusok rendszeres, személyes kapcsolattartásának formái és módjai:

-         közös értekezletek,

-         szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel

-         közös ünnepélyek megszervezése, lebonyolítása

-         intézményi rendezvények

-         hivatalos ügyintézés levélben, e-mailban, vagy telefonon.

 

8.2.         Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai:

a)     A megfelelő szintű irányítás segítő munkakapcsolatok

-         a fenntartóval: KIK Nagykanizsai Tankerület

-         Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága

-         Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Igazgatósága

-         Kormányhivatal

-         Járási Hivatal

 

b)    Az eredményes oktató és nevelő munkát segítő munkakapcsolatok:

-         Galamboki Hagyományőrző Közalapítvány

-         Szivárvány Központ (Nevelési Tanácsadó) Nagykanizsa

-         Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság

 

c)     A tanulók egészségi állapotának megóvását segítő munkakapcsolatok:

-         Háziorvos

-         Védőnői szolgálat

-         Fogorvos

-         Galambok SC

 

d)    a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését segítő munkakapcsolatok:

 

-         A beiskolázási körzet önkormányzatának igazgatási előadója

-         Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

-         Galambok Roma Nemzetiségi Önkormányzat

-         Zalakarosi Rendőrőrs, iskola rendőr

 

A munkakapcsolatok megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartanak az iskola pedagógusai, elsősorban az IPR munkacsoport vezetője, óvoda-iskola átmenet munkacsoport vezetője, osztályfőnöki munkaközösség és az alsó tagozatos munkaközösség vezetője.

 

9.     Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás

 

Az ünnepélyekre és megemlékezésekre a műsorokat a tanévnyitó ünnepélyen kijelölt, a tanév rendjében rögzített pedagógusok állítják össze, és tanítják be.

9.1.         Iskolai megemlékezések:

-         Aradi vértanúk napja (október 6.)

-         Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)

-         Holokuszt áldozatainak emléknapja (április 16.)

-         Nemzeti összetartozás napja (június 4.)

 

A megemlékezéseket, ha tanítási napra esik az adott napon reggel 8 órától tartjuk.

 

9.2.         Iskolai ünnepélyek:

-         Tanévnyitó ünnepély (szeptember 1.)

-         Nemzeti ünnep (október 23.)

-         Karácsonyi ünnepély (december utolsó tanítási napja)

-         Nemzeti ünnep (március 15.)

-         Tanévzáró ünnepély (utolsó tanítási nap)

 

Nemzeti ünnepeinkre összeállított ünnepélyekre az ünnepet megelőző utolsó tanítási napon 12 órakor kerül sor. Karácsonyi ünnepélyünket az év utolsó tanítási napján 18 órakor, a tanévnyitó ünnepélyünket az első tanítási napon reggel 8 órakor, a tanévzáró ünnepélyünket pedig a 8. osztályosok ballagási ünnepségét követően tartjuk meg.

Iskolánk hagyományait követve hagyományápolási céllal rendezzük meg minden tanévben:

-         Adventi ünnepvárás (4 alkalommal péntek reggel 8 órakor)

-         8. osztályosok ballagási ünnepélye (a tanév utolsó tanítási napján)

 

Az iskola hagyományainak ápolása, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége is. Az iskola szintén hagyományápolási célból iskolarádiót működtet.

 

10.                       Szakmai munkaközösségek

 

A köznevelési törvény szerint legalább 5 pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Ezen előírás betartásával iskolánkban az alábbi két munkaközösség működik:

- Alsó tagozatos munkaközösség

- Osztályfőnöki munkaközösség

A szakmai munkaközösségek tervező, szervező és ellenőrző munkáját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendlet 118. §-a szabályozza. Ennek megfelelően a fenti két munkaközösség döntési kompetenciája az alábbiakra terjed ki:

- működési rendjének és munkaprogramjának összeállítása,

- szakterületén belül a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,

- iskolai tanulmányi versenyek programjáról

A munkaközösségek szakterületüket érintően véleményezik az iskolában folyó pedagógiai munka eredményességét és javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre.

A munkaközösségek véleményét szakterületüket érintően a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben szabályozott kérdésekben ki kell kérni. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy az igazgató döntése alapján. Iskolánkban az alábbi munkacsoportok működnek:

- Minőségbiztosítási munkacsoport,

- Óvoda-iskola átmenet munkacsoport,

- IPR munkacsoport

 

Az együttműködés rendje éves programban rögzített és alkalomszerű, a problémákra, konkrét feladatokra koncentráló.

A munkaközösségek éves munkaterv szerint végzik tevékenységüket. Az éves munkaterv elkészítésének határideje: augusztus 30. Elkészítése a munkaközösség vezető feladata, elfogadásáról a munkaközösség, jóváhagyásáról a nevelőtestület dönt. A munkaterv megvalósulásáról, az éves munka értékeléséről beszámoló készül a tanév végi tantestületi értekezletre, ahol a munkaközösség vezetők értékelik a tanév munkaközösségi munkáját.

 

11.                       A tanulók rendszeres orvosi felügyeletének ellátása

 

11.1.    A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a fenntartó megállapodást köt a helyi háziorvossal az iskolaorvosi teendők ellátására.

11.2.    A megállapodásnak biztosítania kell:

-         A tanulók ellátását rendelési időben

-         A kötelező védőoltások beadását a tanulóknak

-         A tanulók egészségügyi állapotának felmérését, ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

o   Fogászati szűrés évente egy alkalom (a körzeti fogszakorvos végzi megállapodás alapján)

o   Belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalom

o   Szemészet, hallásvizsgálat évente egy-egy alkalom

A területileg illetékes védőnő évi legalább két alkalommal elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát.

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.

 

12.                       Intézményi védő-óvó előírások

12.1.    Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja. Ha bármely iskolai dolgozó észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni.

12.2.    Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatosan:

-         Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági szabályzatot, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.

-         Minden tanév első tanítási napján osztálykeretben az osztályfőnököknek balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást kell tartaniuk.

-         Az ismeretek elsajátítását vissza kell kérdezni. Ha az osztályfőnök meggyőződött, hogy a tanulók elsajátították a védő-óvó előírásokat, akkor az oktatásról a tanulók aláírásával jelenléti ívet kell felvenni.

-         A szaktanárok minden tanév első szaktárgyi óráján ismertetik a tantermekben a tanórákon elvárható és betartandó előírásokat. Az oktatásról ebben az esetben is jelenléti ívet kell készíteni.

-         A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásuk alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset és tűzvédelmi megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

-         Az iskola igazgatója a karbantartók bevonásával az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi.

 

12.3.    Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek terén.

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőknek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni az iskolatitkári irodában elhelyezett elsősegélydobozban elhelyezett eszközök segítségével. Ha szükséges tanulóhoz haladéktalanul orvosi segítséget és/vagy mentőt kell hívni.

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, vagy erről az iskola igazgatóját értesítenie kell.

- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet jeleznie kell az iskola igazgatójának.

Ezen feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie.

12.4.    A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján:

-         A tanulóbalesetet az előirt nyomtatványon nyilván kell tartani. A nyilvántartás elkészüléséért az iskolatitkár és a balesetkor jelenlévő nevelő felelős.

-         A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetről az előírt formanyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből egy példányt a fenntartónak, egy példányt a kiskorú tanuló szülőjének át kell adni. Egy példány pedig az iskola irattárába kerül.

-         A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.

13.                       Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

13.1.    az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül többek között:

-         Természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, szélvihar, stb.)

-         Tűz

-         Robbantással történő fenyegetés

 

13.2.    Ha az iskola bármely tanulójának, vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodók biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával.

13.3.    A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:

-         fenntartót

-         tűz esetén a tűzoltóságot

-         robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

-         személyi sérülés esetén a mentőket,

-         egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelően a katasztrófavédelmi szerveket.

 

13.4.    Rendkívüli esemény észlelése esetén az igazgató, vagy más az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket a „tűzvédelmi tervben” leírt módon értesíteni kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni az épület kiürítéséhez. A tanulóknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt helyre történő kíséréséért, a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére éppen akkor foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. A veszélyeztetett épület kiürítése során különösen ügyelni kell a „tűzriadó tervben” leírt szabályokra.

13.5.    Az igazgatónak, vagy az intézkedésre jogosult más felelős vezetőnek az épület kiürítésével egyidejűleg gondoskodni kell az alábbi feladatokról:

-         a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,

-         közművezetékek elzárásáról

-         az elsőssegélynyújtás megszervezéséről

-         a rendvédelmi, illetve katasztrófavédelmi szervek fogadásáról és tájékoztatásáról.

 

13.6.    A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott tanítás nélküli napon (szombaton) be kell pótolni.

 

14.                       Pedagógiai program nyilvánossága

Az iskola pedagógiai programját az intézmény honlapján hozzáférhetővé teszi az érdeklődők részére. A pedagógiai program papír alapon az igazgatói irodában kerül elhelyezésre. Az érdeklődők az iskola nyitvatartási idejében az igazgatói irodában megtekinthetik, illetve vele kapcsolatos kérdéseiket az iskola igazgatójának feltehetik. A pedagógiai program egy példánya a nevelői szobában lévő pedagógus gépen is hozzáférhető.

 

15.                       A 6. pontban szabályozva van.

16.                       Az iskolában a tanulókkal szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás

16.1.    Az iskolában folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelezettségmegszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, a résztvevő felek közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

16.2.    Egyeztető eljárás lefolytatásának szabályai:

-         Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett fél valamint a kötelezettségszegéssel gyanúsított tanuló vagy kiskorúak esetén szüleik egyetértenek.

-         Az egyeztető eljárás lehetőségére fel kell hívni a résztvevők, illetve kiskorúak esetén szüleik figyelmét.

-         Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül lehet írásban kérni.

-         Ha az egyeztető eljárás eredményes, és az erről szóló írásos megállapodást a felek bemutatják, akkor a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásának idejére, de legfeljebb 3 hónapra fel lehet függeszteni. Ha ezen idő alatt a sérelmet elszenvedő fél, vagy kiskorú esetén szülője nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.

-         Ha az egyeztető eljárás lefolytatását a felek nem kérik, vagy ha az egyeztető eljárás nem vezet eredményre a fegyelmi eljárást le kell folytatni.

 

16.3.    Az egyeztető eljárás lefolytatásáért - a technikai és személyi feltételek biztosításáért - a tanulók esetében az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, dolgozókat érintő eljárásban az iskola igazgatója a felelős.

16.4.    Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, mind a kötelességszegő fel elfogad.

16.5.    A fegyelmi eljárás lefolyatása

Ha az egyeztető eljárás eredménytelen volt, vagy el sem indult a fegyelmi eljárást le kell folytatni. A fegyelmi eljárás részletes szabályait a Nkt. 58-59. §-ai, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 44-61. §-ai szabályozzák. A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók.

 

17. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

 

Az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatvány akkor hiteles, ha tartalmazza:

a)    az iskola nevét

b)    oktatási azonosító számát

c)     címét

d)    megnyitásának és lezárásának időpontját

e)     az igazgató aláírását

f)      az iskola körbélyegzőjének lenyomatát

 

 

18. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

 

Az iskolai nyomtatványok az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával a személyiségi, adatvédelmi és biztonsági követelmények megtartása mellett elektronikusan is előállíthatók és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt nyomtatott formában is elő kell állítani és meg kell őrizni. Az elektronikusan előállított és az előző pontban foglaltak szerint hitelesített papíralapú dokumentumokat a hagyományos úton keletkezőkkel megegyező módon kell kezelni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Az igazgatói hatáskörök átruházása

Az Általános Iskola igazgatója - egyszemélyi felelőssége érvényesülése mellett - a következő hatásköröket ruházhatja át külön megállapodás alapján:

a)     a képviseleti jogosultság köréből:

·        az intézmény képviseletét egyes esetekben az igazgató helyettesre.

b)    az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén az igazgató helyettes gyakorolja.

c)     munkáltatói jogköréből:

·        a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat az igazgató helyettesre az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak tekintetében

20. Az iskola működésével összefüggő kérdések.

20.1. Az intézmény munkarendje:

Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza.

(A tanulók munkarendjét a mellékletben található házirend tartalmazza.)

 

20.2. A közalkalmazottak munkarendje

 

A nevelési-oktatási intézményben alkalmazottak körét és végzettségi követelményeit a 2011.évi CXC. Törvény 2. és 3. melléklete rögzíti.

 

a, A pedagógusok munkarendje

A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgató állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait - a tanórákra elkészített órarend (foglalkozási rend) függvényében.

A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni.

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 30 percig köteles jelenteni az igazgatónak, vagy az igazgató helyettesnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását a tanóra (foglalkozás) elcserélését az igazgató engedélyezi.

A hiányzó iskolai pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhoz, vagy helyetteséhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanuló számára a tanmenet szerinti előrehaladást.

A pedagógus számára - a kötelező óraszámon felül - a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja a munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után.

Az intézményi szintű rendezvényeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben.

Pedagógus saját intézményének tanulóit magántanítványként nem taníthatja.

 

 

 

b, a technikai dolgozók munkarendje

 

A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét - a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel összhangban - az igazgató állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében.

A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az igazgató helyettes is javaslatot tehet a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.

Az iskolában a dolgozók évi szabadságát az iskolában igazgató helyettes adja ki, és tartja nyilván a törvénynek megfelelően.

 

 

20.3. A tanév helyi rendje

 

A tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A szorgalmi idő az iskolában az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be.

A tanév, illetve nevelési év helyi rendjét, programjait az alkalmazotti értekezlet határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek.

A tanévnyitó értekezleten döntenek:

-         A nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól (házirend, pedagógiai program, stb.)

-         Iskolai, szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról és a tanítás, nevelés nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról.

-         A tanórán kívüli foglalkozások formáiról

-         A nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok létrehozásáról

-         Az éves munkaterv jóváhagyásáról

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

Az intézmény belső rendszabályait (házirendjét) ki kell függeszteni az épület bejáratánál az előcsarnokban. Az első osztályosok beiratkozásakor minden beiratkozott tanuló szülőjét is megilleti egy példány a házirendből.

20.4. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás állandó formái

A jelzőrendszer működtetése az alábbiak szerint:

1.)  A hátrányos és veszélyeztetett tanulók névsorának összeállítását követően a névsor megküldése a Gyermekjóléti Szolgálatnak.

2.)  Kapcsolatteremtés az osztályfőnökökkel. Jelzés az iskola gyermekvédelmi felelősének kiemelkedően negatív jelenségekről, esetekről.

3.)  Szükség esetén írásos jelzés a gyermekvédelmi felelősön keresztül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. (Ez azonnali jelzést jelent.) A tett intézkedésről visszajelzést kérünk.

4.)  Ehhez kapcsolódóan találkozás kezdeményezése az érintettek részvételével(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, osztályfőnökök, iskolavezetés, ifjúságvédelmi felelős jelenlétében.)

5.)  Konkrét esetekben esetmegbeszélés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve az Általános Iskola kezdeményezésével, amelyen részt vesznek a megbeszélendő probléma természetétől függően az alábbiak:

-         Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatvezető

-         Önkormányzat gyámügyi előadó

-         Háziorvos

-         Védőnő

-         Általános iskola igazgató

-         Általános iskola gyermekvédelmi felelős

6.)  A gyermekvédelmi felelős tájékoztatása a tantestület tagjainak az esetmegbeszélésekről ( elsősorban az érintett nevelőkre vonatkozóan).

 

20.5. IPR munkacsoport

A több tanéven keresztül működő munkacsoport tagjait ezen tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az IPR vezetőjét az igazgató nevezi ki. Az IPR munkacsoport feladatai:

Az alsó és felső tagozatos nevelők tevékenységének összehangolása, irányítása a képesség-kibontakoztató foglalkozások szervezése, a végzett munka dokumentálásának elkészítése, szakértővel történő elfogadtatása.

 

21.. Tanórán kívüli foglalkozások

21.1. Az iskolában a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

a) napközi

b) egyéb tanórán kívüli foglalkozások

-       szabadon választott foglalkozások

§  Kommunikáció 5-8. osztály

§  Számítástechnika 1-8. osztály

§  Testnevelés 5-8. osztály

-         Továbbtanulásra felkészítő foglalkozás német nyelvből 7-8. osztály

-         Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások BMT-s tanulók részére 1-8. osztály

-         Rehabilitációs foglalkozások SNI-s tanulók részére 1-8. osztály

 

21.2. Az iskola lehetőséget biztosít művészeti iskolai képzésre is. Telephelyként működik a szegedi székhelyű „Táltika Művészeti Iskola” szervezésében színjáték tanszak.

 

21.3. A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok:

a) A napközibe történő felvétel a szülő, vagy a tanuló kérésére történik

b) A napközi működésének rendjét a napközis nevelők csoportja dolgozza ki

c) Napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével

 

21.4. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok:

a.) A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés - a felzárkóztató, fejlesztő és rehabilitációs foglalkozások kivételével - önkéntes. A felzárkóztató foglalkozásra a tanulókat képességeik és tanulmányi eredményeik alapján a tanítók és a szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozáson kötelező.

A fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokon a szakértői vélemények figyelembevételével az érintett tanulók részvétele kötelező. A rehabilitációs foglalkozásokat gyógypedagógus vezeti.

 

b.) A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulóknak az előző tanév május 31-ig előzetesen jelentkezniük kell a következő tanév tervezhetősége érdekében. A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola tantárgyfelosztásában szerepeltetni kell.

 

c.) A tanórán kívüli foglalkozások közül a szabadon választott foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, a foglalkozások előre megtervezett tematika (tanmenet) alapján történnek. A foglalkozásokról a vezetőknek naplót kell vezetni.

 

21.5. Az iskola nevelői, szülői, az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára tanítási időn kívüli időben túrákat, kirándulásokat szervezhetnek.

 

21.6. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezhetnek, illetve vihetnek el mások által szervezett versenyekre. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért és kíséréséért a szaktanárok, tanítók felelősek.

 

21.7. Az iskolában szervezett versenyek, valamint a mások által szervezett versenyekre történő nevezésekről a nevelőtestület dönt, azt a tanév munkatervében fel kell tüntetni.

 

22. A diákönkormányzat (DÖK) és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás, a működéshez szükséges feltételek biztosítása

 

22.1. A Nkt. 48 § (4) bekezdése és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120 §-a rendelkeznek a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben

a) Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott diák önkormányzati képviselők állnak. A tanulókat a DÖK képviseli, munkáját az iskolai diákmozgalmat segítő tanár (DÖK vezető) támogatja és fogja össze.

 

b) Az iskolagyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb fóruma. A DÖK a diákközgyűlésen - évente két alkalommal - gyakorolja véleményezési jogát. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. Diákközgyűlések közötti időben az igazgatót előre egyeztetett időpontban bármilyen problémával felkereshetik a megválasztott diákképviselőt.

 

c) Az iskola igazgatója napi kapcsolatot tart a DÖK vezetővel. A DÖK a működéshez az iskola helyiségeit, annak berendezését használhatja összejövetelei, tanácskozásai alkalmával. A DÖK a rendezvényeihez az iskola költségvetéséből szükség esetén anyagi támogatást kaphat. A támogatásról a nevelőtestület véleményének kikérése után a költségvetés lehetőségeinek figyelembevételével az igazgató dönt. Az iskolai diákönkormányzat feladatainak ellátáshoz saját bevétellel is rendelkezhet (papírgyűjtésből, jótékonysági rendezvényekből, bálból, stb.). A saját bevételek felosztásáról a DÖK dönt.

 

 

23. Legitimáció

23.1. Az Iskolai Szülői Munkaközösség egyetértő nyilatkozata.

 

 

Az Iskolai Szülői Munkaközösség a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítást megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a módosítást javasolja.

 

Galambok, 2013. március 18.

 

 

…………………………………

Gerencsérné Kovács Mónika SzM elnök

 

 

23.2. A Diákönkormányzat egyetértő nyilatkozata.

 

A Diákönkormányzat a Szervezeti és Működési szabályzat módosítást megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a módosítást javasolja.

 

Galambok, 2013.03.18.

 

 

………………………………….

Szabóné Hajdú Erika DÖK vezető

 

 

 

 

23.3. Az iskola nevelőtestületének egyetértő nyilatkozata.

 

A Galamboki Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete a Szervezeti és Működési szabályzat módosítást megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a módosítást javasolja.

 

 

Galambok, 2013.03.25.

 

……………………………….

Szólák László

Igazgató

 

 


Mellékletek:

1.     sz. melléklet

Adatkezelési szabályzat

 

2.     sz. melléklet

 

Munkaköri leírások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz