Pedagógiai Program 1 számú melléklet - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
A vizsgatárgyak részei és követelményei

Pedagógiai program 1. sz. melléklete

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei

 

Magyar nyelv és irodalom

1. évfolyam

-         Írásbeli: magyar ábácé kis és nagybetűk, betűk alakítása, kapcsolása, betűk időtartamának jelölése, szavak mondatok másolása, (írottról - nyomtatottról), tollbamondás (látó-halló), tagolások

 

-         Szóbeli: betű-hang megfeleltetése, hangos olvasás, információk, állítások megértése, értelmezése, egyszerű következtetés levonása, szövegértés: lényegkiemelés, tartalommondás, cselekmények időrendje

 

2. évfolyam

-         Írásbeli betűalakítás, másolás, tollbamondás - (szavak, mondatok), betűk időtartama, - csoportosítása, j - ly hang ismerete, elválasztás, nagybetűk használata, írásjelek, betűrend, szótő - toldalék leválasztása, kijelentő-kérdő mondatok, mondatalkotás

 

-         Szóbeli: hangos olvasás, információk, állítások megértése, értelmezése, szöveg megértése: - következtetés, lényegkiemelés, (szereplők megnevezése) tartalommondás, események időrendje szerinti összefoglalása, egyszerű értékelése, mondatalkotás tanult vers(ek) elmondása.

 

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

3. évfolyam

Szóbeli:

-          Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmának elmondása helyes időrendben

-          Olvasmány szereplőinek, idejének, helyének megnevezése

-          Hangos olvasás felkészülés után (fél oldal)

-          Tanult versek, memoriterek elmondása

 

Írásbeli:

-          Másolás

-          Tollbamondás

-          Mondatkezdés, mondatzárás helyes jelölése

-          Mondatfajták

-          Szavak elválasztása

-          Szótő, toldalék leválasztása

-          Szavak csoportosítása a tanult szófajok körében (főnév, ige, melléknév)

-          Köznév, tulajdonnév megkülönböztetése, helyesírása

-          Betűrend

-          Írja helyesen a szókészlet szavaiban a szóvégi magánhangzókat - j-t és ly-et, kiejtés elvét követő szavakat

4. évfolyam

Szóbeli:

-       Mesék elbeszélések tartalmának elmondása helyes időrendben.

-       Az olvasmány szereplőinek, színhelyének, idejének megnevezése.

-       Hangos olvasás felkészülés után.

-       Tanult versek, memoriterek elmondása.

 

Írásbeli:

-         A hangok időtartamának jelölése.

-         A szóvégi ó, ő, ú, ű, helyes jelölése.

-         A hangok fajtái: msh, mgh.

-         A magyar ABC.

-         Szótő, toldalék, szótag.

-         Szavak elválasztása.

-         Mondatfajták felismerése.

-         A mondatkezdés és mondatzárás helyes jelölése.

-         Az ige, a főnév, a számnév, a melléknév fogalma, csoportosításuk.

-         Igék ragozása, (egyes és többes szám felismerése), igeidők felismerése.

-         A személynevek, állatnevek, címek, gyakran használt földrajzi fogalmak tulajdonnevének nagy kezdőbetűs jelölése.

-         Személyi adatainak helyes lejegyzése.

-         A környezetében lévő intézmények helyes jelölése (iskola neve).

-         A keltezés egyszerű alakjának helyes alkalmazása.

-         A „j” és a „ly” helyes jelölése.

5. évfolyam Magyar nyelvtan

Írásbeli:

-          Szövegértés, szövegpótlás

-          Hangrend és illeszkedés a szavakban

-          Szótagolás, elválasztás

-          Betűrendbe sorolás

-          Kiejtés szerinti írásmód

-          Teljes hasonulás helyesírása

-          Ly - j helyesírása

-          Keltezés helyesírása

 

Szóbeli:

-          Kommunikációs folyamat tényezői

-          Hangtani elemzés

-          Hangrend és illeszkedés szabályai

-          Elbeszélés, leírás, jellemzés műfaji sajátosságai

-          Helyesírási alapelvek

 

 

 

Magyar irodalom 5. osztály

 

Írásbeli:

-          A mese fogalma és fajtái

-          Mesekezdések - mesebefejezések gyűjtése

-          Állatmesék vázlatának elkészítése

-          Petőfi életrajza- hiányzó adatok pótlása

-          János vitéz: - a cselekményelemek összeállítása időrendben

-          szereplők csoportosítása megadott szempont alapján

 

 

 

Szóbeli:

-          Irodalomelméleti ismeretek: mese, elbeszélő költemény, tájleíró költemény

-          Petőfi életrajza

-          János vitéz cselekménye, mesei elemei

-          Memoriter - Petőfi: János vitéz I. fejezet

6. osztály Magyar nyelvtan

 

Írásbeli:

-          Hangalak és jelentés kapcsolata - jelentéstani elemzés

-          Ellentétes és rokon értelmű szavak gyűjtése; szövegkiegészítés

-          Alapszófajok felismerése, helyesírása (tulajdonnév, számnév, melléknév fokozása)

-          A személyes névmás ragozott alakjai

-          Szólások és közmondások

-          Levélírás nyelvi formái; címzés

 

Szóbeli:

-          A kommunikáció nem nyelvi jelei

-          A jelentésmező

-          Az ige, főnév, melléknév, számnév fogalma, fajtái

 

 

 

 

Magyar irodalom 6. osztály

 

Írásbeli:

-          Műfelismerés idézetekből: - Ki mondta - kinek?

-          Népköltészet - műköltészet összehasonlítása

-          Műfajismeret - meghatározások alapján való párosítás (monda, elbeszélő költemény, ballada, dal)

-          Arany Toldi: - a cselekmény időrendben, - szereplők megadott szempont szerinti csoportosítása, - helyszínek

-          Fazekas: Lúdas Matyi - a cselekmény időrendben; tanulság

 

Szóbeli:

-          Műnemek felsorolása, jellemzői

-          Monda, legenda sajátosságai

-          Toldi cselekménye - vázlatosan

-          Memoriter: Arany: Toldi - Előhang

 

7. osztály Magyar nyelvtan

Írásbeli:

-          Szószerkezet fajtáinak felismerése, önálló szószerkezet-alkotás

-          Mondatrészek szerinti mondatelemzés - aláhúzással, ágrajzzal

-          A teljes hasonulás helyesírása

-          Ly - j helyesírása a határozókban

 

Szóbeli:

-          Szószerkezet fogalma, fajtái

-          Mondatrészek fogalma, fajtái

-          Állítmány (igei, névszói)

-          Alany (határozott, általános)

-          Tárgy (irány, eredmény)

-          Határozók (idő, hely, eszköz, társ, ok, cél)

-          Jelzők (minőség, mennyiség)

 

Magyar irodalom 7. osztály

 

Írásbeli:

-          Reformkor nagyjainak felismerése tevékenységük alapján

-          Irodalomelmélet (reform, mecénás, himnusz, elégia, rapszódia, epigramma, alkalmi vers, dal, romantika, realizmus)

-          Műfelismerés - idézetekből

-          Kölcsey - Vörösmarty - Petőfi - Arany - Jókai életrajza

-          Jókai: A kőszívű ember fiai - tartalom

 

Szóbeli:

-          A reformkor általános jellemzése

-          Petőfi élete és költészete

-          Himnusz és Szózat összehasonlítása - mondanivaló és szerkezet alapján

-          Memoriter: Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: Szózat, Petőfi: Reszket a bokor, mert, Szeptember végén, Nemzeti dal, Földtámadott a tenger, Arany: Nemzetőr-dal

 

8. osztály Magyar nyelv

 

Írásbeli

-          Szóösszetétel fajtái és helyesírásuk

-          Az írásjelek használata:

o   Mondatzáró írásjelek

o   Mondatrészek, tagmondatok közötti írásjelek

o   Az idézés: idéző mondat: idézet

§  Idézet - idézőmondat

§  Tartalmi

o   Mellérendelő összetett mondatok fajtái

o   Modern önéletrajz írása

 

Szóbeli:

-          Kommunikációs alapfogalmak

-          A monológ és a dialóg jellemzői, a nem nyelvi jelek szerepe

-          Mondatfajták és szerepük a kommunikációban

-          A vita és az életrajz jellemzői

 

Magyar irodalom 8. osztály

 

Írásbeli:

-          A Nyugat legjelentősebb alkotói: Ady, Móricz, Babits, Juhász, Kosztolányi, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti - életrajzi adatok; művek felismerése idézetekből, 1 mondatos jellemzőkből

 

Szóbeli:

-          A Nyugat c. folyóirat jelentősége

-          Ady élete és költészete: a szimbolizmus

-          Móricz és Kosztolányi novelláinak témái, a lélektani novella fogalma

-          József Attila és Radnóti jelentősége az irodalomban

-          Memoriter: Ady: A föl-földobott kő, Őrizem a szemed, Juhász: Milyen volt…., József Attila: Tiszta szívvel

 

Történelem

5. osztály

Szóbeli: Az őskori ember élete; A trójai háború története; A római eredetmonda; Géza fejedelem és I. Szent István államszervező tevékenysége; A középkori városok jellemzői;

Írásbeli: Az ókori Kelet kultúrája; A görög istenvilág; Athén és Spárta összehasonlítása; Augustus császársága; A provinciák; A lovagi életmód jellemzői; Az Árpád-házi magyar királyok;

6. osztály

Szóbeli: Hunyadi János, a törökverő; A nagy várháborúk kora; Földrajzi felfedezések; Napóleon; Széchenyi István és Kossuth Lajos programja;

Írásbeli: Károly Róbert és I. Nagy Lajos törvényei; Hunyadi Mátyás uralkodása; A mohácsi csatavesztés; A reformáció; A Rákóczi-szabadságharc története; A francia forradalom eseményei; Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története;

7. osztály

Szóbeli: A kiegyezés létrejötte; A Párizs környéki békék; A hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió jellemzői; Magyarország a II. világháborúban;

Írásbeli: Szövetségi rendszerek kialakulása és az I. világháború története; A trianoni béke; A Horthy-korszak jellemzői; Terület-visszacsatolások; A II. világháború nagy csatái;

8. osztály

Szóbeli: A hidegháború jellemzői, forró pontok kiemelése; A Kádár-rendszer jellemzői, mindennapok; A rendszerváltás; A globalizáció fő problémái; Állampolgári jogok és kötelességek; A nyilvánosság, kommunikációs csatornák;

Írásbeli: Tanácsköztársaság Magyarországon; Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története; A szovjet tömb felbomlása; Az EU; A média funkciói;

 

 

Német nyelv

4. évfolyam

 

Nyelvtani követelmények:

-          Szabályos igék ragozása jelen időben

-          A létige „sein” ragozása jelen időben

-          A birtokost kifejező ige „haben” ragozása jelen időben

-          Számok

-          A német ABC

-          Egyszerű mondatokban főnevek és melléknevek használata

-          Egyszerű kijelentő, kérdő- és tagadómondatok

-          Határozott és határozatlan névelők

 

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás

-          Iskola

 

5. évfolyam

 

Nyelvtani követelmények:

-          Szabályos igék ragozása jelen időben

-          Rendhagyó igék ragozása jelen időben

-          Módbeli segédigék

-          Számok szóban és írásban

-          Alany és tárgy eset

-          Tagadás

-          Kijelentő és kérdő mondatok

 

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás: név, életkor, család, hobby, barátok

-          Iskola: tárgyak, személyek az iskolában és elöljárószók használata: fönt, lent, jobbra, balra, itt, ott középen… előtt, mögött

 

6. évfolyam

 

Nyelvtani követelmények:

-          Szabályos és rendhagyó igék ragozása jelen időben

-          Módbeli segédigék

-          Számok

-          Birtokos névmások

-          Tagadás

-          Múlt idő

-          Jövő idő

-          Részes és birtokos eset

 

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás

-          Iskola, tárgyak, személyek az osztályban elöljárószavak használata

-          Vásárlás

-          Sport

 

7. évfolyam

 

Nyelvtani követelmények:

-          szabályos és rendhagyó igék

-          módbeli segédigék

-          birtokos névmások

-          igeidők (jelen, múlt, jövő idő)

-          Alany, tárgy, birtokos, részes eset

-          Kijelentő mondat, kérdő mondat kérdőszóval

-          Eldöntendő kérdő mondat

-          Melléknevek fokozása

-          Hasonlító mondatok alap és középfokban

 

Szóbeli követelmények:

-          Bemutatkozás

-          Iskola

-          Vásárlás

-          Sport

-          Egyszerű történet elmesélése múlt időben és jövőbeni tervek pl. nyári élmény

 

8. évfolyam

 

Nyelvtani követelmények:

-          szabályos és rendhagyó igék

-          módbeli segédigék

-          igeidők (jelen, múlt, jövő idő)

-          Kijelentő, kérdő mondat jelen, múlt és jövő időben

-          Melléknév fokozás, hasonlító mondatok

-          Melléknévragozás

-          Elöljárószók

-          Vonzatos igék

 

Szóbeli követelmények:

-          bemutatkozás

-          vásárlás

-          utazás

-          sport

-          kommunikáció

-          környezetvédelem

 

 

Matematika

1. évfolyam

 

-         Állítások alapján igazzá tétele: -<; >; =, számosság megállapítása: mennyivel? , számok írása, 20-as számköri ismeret, számok tulajdonságai: - összeadás, kivonás, szöveges feladat megoldása

2. évfolyam

-         Írásbeli: állítások igazzá tétele, számok írása, összehasonlítása, 100-as számköri ismeretek, sorozatok, számok tulajdonságai, műveletek: - összeadás, kivonás, szorzás, osztás, műveletek sorrendje, szöveges feladatok.

3. évfolyam

Írásbeli:

1000-es számköri ismeretek

-         Számok helye a számegyenesen

-         Számszomszédok

-         A négy alapművelet ezres számkörben kerek számokkal fejben.

-         Írásbeli összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás

-         Egyszerű szöveges feladatok lejegyzése, értelmezése, megoldása

-         Leggyakoribb síkidomok és sokszögek csoportosítása

 

4. évfolyam

-         számok lejegyzése, leolvasása, számlálgatás százasával, ötvenesével, egyesével

-         számok pontos és megközelítő helye a számegyenesen

-         számok alaki, valódi és helyi értéke

-         számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése

-         számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédjai

-         kerekítés tízesekre, százasokra, ezresekre

-         szóbeli összeadás, kivonás a tízezres számkörben

-         írásbeli összeadás és kivonás becsléssel, ellenőrzéssel

-         egyszerű szöveges feladatok

-         egyszerű nyitott mondatok értelmezése

-         írásbeli szorzás egy és kétjegyű szorzóval, szorzatok becslése százasokra kerekített értékekkel, műveletek ellenőrzése

-         írásbeli osztás, több helyiértéken is van maradék, ellenőrzés szorzással

-         műveletvégzés sorrendje és a zárójel szerepe

 

5. évfolyam

Számtan, algebra

• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.

• A tízes számrendszer biztos ismerete.

• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.

• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.

 

Geometria, mérés

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma.

• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.

 

Valószínűség, statisztika

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.

• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

 

6. évfolyam

Gondolkodási módszerek

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

 

Számtan, algebra

• Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.

• 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel.

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.

 

Geometria, mérés

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.

• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása.

 

Valószínűség, statisztika

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

 

7. évfolyam

Gondolkodási módszerek

• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése.

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése.

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.

 

Számtan, algebra

• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben.

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok.

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.

• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.

 

Geometria

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete.

• Háromszögek területének kiszámítása.

• Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögfelező szerkesztése.

• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése.

 

Valószínűség, statisztika

• A gyakoriság fogalma.

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.

 

8. évfolyam

Gondolkodási módszerek

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben.

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.

 

Számtan, algebra

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása.

• Elsőfokú egyenletek megoldása.

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

• Az a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.

 

Geometria

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.

• Adott pont eltolása adott vektorral.

• Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.

• Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).

 

Valószínűség, statisztika

• Relatív gyakoriság.

• Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.

 

Fizika

7. évfolyam

Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű feladatokat a sebességgel kapcsolatban.

Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát.

Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat, az erő forgató hatását.

Ismerje fel a hatás-ellenhatás törvényét, az erő-ellenerő fogalmát. Ismerje a súrlódást és közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

Ismerje a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész

törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal. Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben.

Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor. Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. A belsőenergia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni.

8. évfolyam

Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos állapota és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák.

Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban.

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben. Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban

Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. Tudjanak egyszerű optikai eszközök felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány.

 

Kémia

7. évfolyam

Fizikai és kémiai tulajdonságok, gázok, folyadékok és szilárd anyagok, a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások. Energiaforrások, ásványi szenek, mesterséges szenek, a földgáz és a kőolaj, megújuló energiaforrások. Az oldatok, az oldatok töménysége, kapcsolódó számítások. Az atomok és elemek, az anyagmennyiség, az atom felépítése, az elektronfelhő szerkezete,az atomszerkezet és a periódusos rendszer. Kémiai kötések, a kémiai reakció, reakcióegyenletek, kapcsolódó számítások.

8. évfolyam

A nemesgázok, a hidrogén. Halogénelemek, a hidrogén-klorid. A VI. főcsoport, a víz, vizes oldatok kémhatása, a hidrogén-peroxid, fontosabb kénvegyületek. Az V. főcsoport, az ammónia, a salétromsav, a foszforsav, a műtrágyák. A IV. főcsoport, fontosabb szénvegyületek, a szilícium és vegyületei. A fémek általános jellemzése. Korrózió, korrózióvédelem. Az alkálifémek, az alkáliföldfémek, a természetes vizek keménysége, vízlágyítás. Az alumínium, alumíniumgyártás. A vas, vasgyártás. A rézcsoport és a cinkcsoport.

Biológia

7. évfolyam

A ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai, az élőlény és környezete; az életközösségek szereveződése; táplálkozási kapcsolatok és szintek; anyagforgalom és energiaáramlás; az emberi tevékenység hatása az életközösségekre; a Föld globális gondjai; lakóhelyünk környezeti problémái.

Távoli tájak életközösségei: a trópusi, a mérsékelt és a hideg övezet, a hegyvidékek, a tengerek és a tengerpartok élővilága. Rendszer az élők világában, rendező elvek, rendszertani kategóriák: az élőlények országai.

8. évfolyam

Az emberi test felépítése és működése. Szerveződési szintek; sejtjeink közös jellemzői; a szövetek felépítése és funkciója. Az önfenntartó működések: a szervek felépítése és működése; kamaszkori változásainak oka és következményei, sérülések, elváltozások. A nemi működés; az ember nemi élete; terhesség és szülés; higiénia, a nemi úton terjedő betegségek megelőzése. Az idegrendszer felépítése és működése; a szomatikus és a vegetatív idegrendszer felépítése és működése; reflexek; az idegrendszeri elváltozások, drogok, a hormonrendszer felépítése és működése; az ideg- és a hormonrendszer kapcsolata

 

Földrajz

7. évfolyam

Földtörténet, kontinensek földrajza (Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia, Sarkvidékek)

8. évfolyam

Európa természeti földrajza, Európa országainak gazdaságföldrajza, Magyarország természeti földrajza, Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza

 

Környezetismeret

1. évfolyam

Szóbeli:

-          tájékozódás térben, időben, saját testén és testéhez viszonyítva

-          gyalogos közlekedés szabályai és eszközei

-          általános ismeretek tudása (személyi adatok)

-          tájékozódás az élettelen természetről: napszakok, hét napjai, hónapok, évszakok

-          tájékozódás az élő természetről (növények, állatok, ember)

-          testrészek, érzékszervek ismerete

-          személyi higiénia

2. évfolyam

Az erdő:

-         szintjei

-         növényei

-         állatai

-         védelme

 

Testünk, életműködéseink:

-         testrészek

-         érzékszervek

-         egészséges életmód feltételei

 

3. évfolyam

Szóbeli:

Növények és állatok életműködései:

-       Környezeti feltételek

-       Állatok táplálkozása, légzése, kültakarója, mozgása

-       A fa részei

 

Környezetünkben történő változások:

-          hőmérséklet mértékegysége, mérése

-          olvadás, forrás

-          halmazállapotok

 

Testünk, életműködéseink

-          Bőrünk főbb tulajdonságai

-          A táplálék útja

-          Az egészséges életmód (napirend, táplálkozás, mozgás)

 

Tájékozódás

-          Irányok

-          Világtájak

 

Ismerkedjünk hazánkkal:

-          Szülőföld

-          Fővárosunk

-          Jelképeink

4. évfolyam

Szóbeli:

1. Növények a környezetünkben

-            a virágos növény részei egyes részek feladata

-            zöldségfélék, gyümölcsök tulajdonságai

-            a fa részei az egyes részek feladata

-            szántóföldön termesztett növények (gabonafélék, ipari növények)

 

2.Állatok a környezetünkben

-            az állatok csoportosítása puhatestűek, rovarok bogarak, madarak, emlősök, tulajdonságaik

-            az éti csiga, katicabogár, feketerigó, kutya,ló testfelépítése,tulajdonságaik

 

3. Testünk, életműködésünk

-            az emberi életkor szakaszai

-            táplálékpiramis

-            légúti és szenvedélybetegségek felsorolása

 

4. Élőhelyünk a Föld

-            az időjárás hatása életünkre

-            talaj, víz, levegőszennyezés

 

5.A mi hazánk Magyarország

-            mi a térkép, térképfajták, térkép színei

-            felszínformák

-            települések: városok, falvak, tanyák

-            Magyarország nagy tájai, területük, felszínük, kialakulása, éghajlatuk, termesztett növények, nagyobb városok

 

 

Testnevelés

1. évfolyam

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

2. évfolyam

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

3. évfolyam

 

-         Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésekre helyes válaszcselekvések.

-         A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő visszaadása.

-         A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.

-         Az iskolai közlekedésben tudatosság.

 

4. évfolyam

-         Az egyre bővülő terminológiai fogalmak, szóbeli tanári közlések segítség nélkül mozgásos cselekvésekké alakítása. A tanári hibajavítás irányításának követése.

-         A tanult tananyag visszaadásában önmagukhoz mért fejlődés.

-         A természetes mozgások területén elfogadhatóan jó végrehajtási technika, harmonikussá váló külső kép.

-         Motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor.

 

A felső tagozatban az osztályozó vizsga képességszintjeinek követelményei különbözőek fiúk és leányok számára, melyhez kidolgozott táblázatunk van. Minden évfolyamon teljesíteni kell: 40m-es futás, 2000m-es futás, medicinlabda dobás hátra két kézzel, fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás, 4 perces felülés, helyből távolugrás.

 

5. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadás párokban helyben,

 Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre -hátra), tarkóállás,

szekrényugrás: felguggolás függőleges repülés, felbukfenc 4 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás, kislabdahajítás, magasugrás,

 Kötélmászás.

 

6. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadás párokban mozgás közben, kitámasztásos kapuralövés célba.

 Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre -hátra), tarkóállás,

szekrényugrás: bátorugrás, felguggolás leterpesztés 4 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás, kislabdahajítás, magasugrás-

 Kötélmászás.

 

7. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadás, kitámasztás, beugrásos kapuralövés.

 Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre -hátra), tarkóállás, fejállás

szekrényugrás: guggolóátugrás 4-5 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás, kislabdahajítás, magasugrás,

 Kötélmászás.

 

8. évfolyam

 Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztás, felugrásos kapuralövés, büntetődobás

 Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás,

szekrényugrás: guggolóátugrás, terpeszátugrás 4 részes szekrényen,

 Atlétika: távolugrás guggoló technika, kislabdahajítás 3-as lépésritmusban, magasugrás lépő technika.

 Kötélmászás

 


 

 

 

 

Ének-zene

1. évfolyam

-          5-8 dal ismerete a törzsanyagból

-          Dalfelismerés hallás után

-          Elemi ritmusértékek felismerése (negyed, páros nyolcad)

 

2. évfolyam

-         tudjon 10 dalt a törzsanyag dalaiból

-         hallás után egyenletes lüktetés felismerése

-         negyed értékű hang, nyolcadpár és negyed szünet megszólaltatása, lejegyzése

-         dó, ré, alsó lá, szó, mi lá hangok ismerete

-         Zenei ismeretek: - ritmikai, dallami elemek

3. évfolyam

(szóbeli)

-          8-10 dal ismerete a törzsanyag dalaiból

-          Negyed, nyolcad, szünet megszólaltatása, lejegyzése

-          Szolmizációs hangok

-          A férfi és női hang felismerése

-          Hegedű, fuvola hangjának felismerése

4. évfolyam

 

(szóbeli)

-          8-10 dal ismerete a törzsanyag dalaiból

-          A Himnusz éneklése pontos szöveggel, tiszteletadással.

-          A meghallgatott zenés mesék tartalmának felidézése, a tartalom és a zene összhangjának felismerése.

-          Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. Tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.

-           

A továbbhaladáshoz szükséges követelmények az 5. évfolyam végén

15-20 dal egységes, tiszta éneklése, helyes artikulációval, a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő előadásmóddal.

A felső ré és a felső mi hangok, a helyes hétfokúság és a tanult hangközök felismerése a tanult dallamokban.

A violinkulcs ritmusvonalainak felismerése, olvasása és lejegyzése.

Öt- és hétfokú dallamok éneklése betűkottáról.

A tanult hangközök felismerése.

Részvétel többszólamú zenei tevékenységben.

 

 

 

A továbbhaladáshoz szükséges követelmények a 6. évfolyam végén

Az ismételt dalokat is beleszámítva 20-25 dal pontos, stílusos éneklése emlékezetből.

A Szózat éneklése pontos ritmussal, helyes tempóban és dinamikával.

A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése.

A tanult hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok és hangnemek ismerete.

A többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáinak éneklése.

 

A továbbhaladáshoz szükséges minimum követelmények a 7. évfolyam végén

A tanult dalok (kb. 20 népdal, műdal), zeneműrészletek kifejező, érthető, stílusos előadás.

Az előző években tanult ritmuselemek további gyakorlása, elmélyítése.

A nyolcad alaplüktetésű üteme felismerése a tanult dalokban.

A tanult hangközök felismerése, megnevezése.

A leggyakoribb tempó-és dinamikai jelek ismerete.

A dúr és moll hangsorok, hangnemek ismerete 2#- 2b-ig.

A barokk, a klasszikus és a romantikus zene legjelentősebb zenei formáinak, zeneszerzőinek ismerete.

A többször meghallgatott zeneművek felismerése jellegzetes részleteik alapján.

 

A továbbhaladáshoz szükséges minimális követelmények a 8.évfolyam végén

20-25 népdal, műdal kifejező éneklése emlékezetből.

Egyszerű kétszólamú művek csoportos éneklése.

A tanult ritmuselemek felismerése és megszólaltatása ismert dallamokban emlékezetből vagy kottaképről.

Az ismert dalok, zenei szemelvények szolmizációs éneklése.

A tanult hangnemek, hangsorok, hangközök felismerése, megnevezése.

A leggyakoribb tempó-és dinamikai jelek.

Tájékozódás a tanult stílusokban, zenetörténeti korszakokban.

A többször hallott zeneművek felismerése.

 

 

Informatika

3. évfolyam

-         Alapvető informatikai eszközök használata

-         Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése

-         Képszerkesztő programok alkalmazása

-         Rövid dokumentumok készítése

-         Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben

-         Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető szabályok ismerete

 

4. évfolyam

-         Alapvető informatikai eszközök használata

-         Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése

-         Képszerkesztő programok alkalmazása

-         Rövid dokumentumok készítése

-         Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben

-         Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási témájú oldalakon tanári segítséggel

-         Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető szabályok ismerete

-         Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak látogatása, tapasztalatszerzés

7. évfolyam

Gyakorlati

Weblapszerkesztés

Egyszerű, egyoldalas alapműveleteket tartalmazó feladat (színek, képek, szövegek, linkek)

Prezentáció

Egyszerű alapműveleteket tartalmazó feladat (színek, szövegek, képek)

8. évfolyam

Gyakorlati

Táblázatkezelés

Egyszerű táblázat elkészítése (formázás, szum, átlag, min, max. fgv.)

Adatbázis kezelés

Egytáblás adatkezelő feladat (importálás, egyszerű lekérdezések, jelentése)

 

Rajz és műalkotások elemzése

1. évfolyam

 

-          Téri viszonyok létrehozása

-          Alapszínek

-          Hajtogatás, nyírás (papírból, textilből)

-          Díszítőelemek

-          Festék oldása, higítása

-          Személyes élmények kifejtése

 

2. évfolyam

 

(írásbeli)

-          saját élmények megjelenítés

-          eszközök rendeltetésszerű használata

-          színek ismerete

-          egyszerű tárgyak, formák létrehozása gyurmából

3. évfolyam

(írásbeli)

-          helyes eszközhasználat

-          fő és mellékszínek ismerete

-          lényegkiemelés színnel és mérettel

-          magyarázó rajz készítése

-          egy rendeltetésszerű tárgy konstruálása

-          1-2 mű és művész megnevezése

4. évfolyam

(írásbeli)

-          helyes eszközhasználat

-          fő és mellékszínek ismerete

-          élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, síkbáb és egyszerű jelmez készítése, egy tárgy modell utáni ábrázolás, jelek, ábrák készítése, egyszerű tárgyak alkotása

-          alkotó tevékenysége során a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, ill. komponálási módok használata

-          az újólag belépő anyagok és eszközök tekintetében az alkotó tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat

-          1-2 mű és művész megnevezése

 

 

 

 

Technika

1. évfolyam

-          Természetes anyagok ismerete

-          Tárgy készítése anyagból (papír, textil)

-          Építés minta alapján

-          Gyalogos közlekedés szabályai, közlekedéssel kapcsolatos magatartási formák

-          Alapvető házimunkák tudása

2. évfolyam

 

-          építés építőelemekkel

-          papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete

-          a közlekedés szabályai, veszélyei

-          higiénés szabályok a táplálkozásban, öltözködésben

 

3. évfolyam

-          balesetvédelmi szabály

-          helyes eszközhasználat

-          házak, lakások feladata, funkciói

-          papírfajták - egyszerű hajtogatás rajról

-          a fa tulajdonsága

-          textil - 3-as fonás

-          fémek - szerszámismeret

-          közlekedési alapismeretek (kerékpár, gyalogos)

4. évfolyam

-          Épített környezet, korszerű építmények megnevezése.

-          Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása.

-          . A közlekedés szabályainak felhasználása problémahelyzetek megoldásához, elemzéséhez.

-          A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete.

-          Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások értelmezése, indoklása.

 

 


 

„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz