Házirend - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
Házirend

Galamboki Általános Iskola

8754 Galambok, Petőfi S. u. 2. Telefon: 93/358-132.

Email: iskola@galambok.hu

OM: 037561

 

 

 

 

Galamboki Általános Iskola

 

Házirendje


 

Házirend

Beiskolázási feltételek:

 

Iskolánk beiskolázási körzete Galambok és Zalaszentjakab község. Minden olyan tanuló tagja lehet, aki kéri felvételét, átvételét az alapító okiratban foglaltak szerint

A beiskolázási körzeten kívülről történő felvételről, átvételről az igazgató dönt a nevelőtestület véleményét figyelembe véve.

 

I.                   Az iskolai élet rendje

 

A Galamboki Általános Iskola ½ 8-kor nyitja kapuit, csak ettől kezdve vállalnak értem felelősséget. 8 előtt elfoglalom helyemet a tanteremben, hogy előkészülhessek az első órára. A tanítási órák 8.10-kor kezdődnek, 45 percesek, a szünetek időtartama változó: az első és a második szünet 15 perces, hogy nyugodtan megtízóraizhassak. A további szünetek időtartama 10 perc. A délutáni foglalkozások 13.15-kor kezdődnek, hogy ezzel elősegítsük a bejáró tanulók időbeni hazaérkezését. A foglalkozás befejezését követően hazaindulok, hogy otthonomban a pihenés és tanulás helyes arányait megtalálva készülhessek fel a következő nap iskolai feladataira. Bejáróként a fél ötös buszra kísérnek le nevelőim, hogy biztonságomról gondoskodjanak.

A jelzőcsengetések az órák megkezdése előtt 5 perccel arra figyelmeztetnek, hogy készüljek fel az órára és várjam a tanár érkezését.

A tanórákon tanáraimra figyelek, kerülöm a rendbontást. Társaimat megtisztelem azzal, hogy végighallgatom mondanivalójukat, közbeszólásaimmal nem zavarom gondolataik, véleményük kifejtését. Kézfeltartással kérek engedélyt a megszólalásra.

Óra alatti és a tanórán kívüli foglalkozásokon tanúsított magatartásommal nincs jogom zavarni másokat a munkavégzésben teendőik ellátásában, az eredményes munkához szükséges jó légkör megteremtésében.

Az iskolán kívüli rendezvényeken köteles vagyok a felügyeletet ellátó személy elvárásainak és utasításainak megfelelően cselekedni, viselkedni. Ezek a rendezvények:

-          DÖK kirándulás

-          Sportversenyek

-          Tanulmányi versenyek

-          Szakkörök és szabadon választott tantárgyak iskolán kívüli programjai

-          Farsangi bál

-          Ünnepélyek, fellépések

 

Köteles vagyok részt venni az iskolai rendezvények előkészítésében és lezárásában, hogy ezzel hozzájáruljak azok sikeres lebonyolításához, a közösségi szellem erősítéséhez.

A délutáni foglalkozásokra való várakozás idejét napközisként a napközis teremben töltöm Ha nem vagyok napközis, s a foglalkozás nem 13 órakor, hanem később kezdődik otthonról jövök vissza a kezdésre. A fent említett elvárások érvényesek a hitoktatás iskolában szervezett foglalkozásaira is.

 

Óraközi szünetekben felnőtt és gyerek ügyeletesek vigyázzák a tantermek, a folyosók, az udvar rendjét.

Iskolai szabadidőmben az iskola területén keresek magamnak lehetőséget pihenésemre, feltöltődésemre. Az iskola területét engedély nélkül nem hagyhatom el.

Hetesként a kijelölt időben nevelőim, osztályom segítője vagyok.

Feladataim:

-          a tanítási óra kezdetéig, nevelőm megérkezéséig felügyelek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetem

-          az óra megkezdése előtt felmérem, s a tanítási óra elején jelentem a hiányzó tanulók nevét

-          ha a becsengetés után 10 perccel nem érkezik pedagógus az osztályba, jelentem a tanáriban vagy az igazgató helyettesnek

-          szünetben szellőztetek, biztosítom az órakezdés feltételeit (tiszta tábla, kréta…), gondoskodom az osztály tisztaságáról, óra végén letörlöm a táblát

-          minden szünetben az osztályban maradok

-          ha a tanteremben rongálást észlelek, a legrövidebb időn belül jelzem az osztályfőnökömnek

-          a tanítás végeztével gondoskodom az osztályterem rendbetételéről: székek felrakása, ablakok zárása, villany leoltása.

 

Hetesi megbízatásomat osztályfőnökömtől kapom. Megbízatásom egy hétre szól. Munkám értékelését is osztályfőnököm végzi az osztályban tanító pedagógusok és osztálytársaim véleménye alapján.

Ez az értékelés alapjául szolgál a magatartás jegyemnek.

Tantárgyi felelősként órák előtt ellenőrzöm társaim felszerelését, a házi feladat meglétét ill. hiányát.

Ügyeletesi feladatok:

-          ½ 8-ra érkezem, részt veszek 7.45-kor az ügyeleti megbeszélésen, egyeztetem feladataimat, ügyeletesi helyemet a nevelőkkel.

-          Őrködöm társaim biztonsága, a tisztaság, az iskola helyiségeinek rendeltetésszerű használata felett, s amennyiben azt valaki, vagy valami megzavarná, jelentem a felnőtt ügyeleteseknek.

-          Az ide érkező látogatókat udvariasan köszöntöm, és bekísérem a nevelőtestületi szobába. A gyanúsan viselkedő idegenek megjelenését azonnal bejelentem valamelyik pedagógusnak.

-          Az iskola tanárait, felnőtt dolgozóit, társaimat illendően köszöntöm, és velük tisztelettudóan viselkedek.

-          Az 5. óra utáni értékelést nem mulasztom el.

 

Őszinte érdeklődéssel figyelek társaimra, hogy ezzel elnyerjem rokonszenvüket, elismerésüket. Nem formálok véleményt elhamarkodottan, türelmesen megvárom, míg elég információval rendelkezem.

Tartózkodom a provokáló viselkedéstől (piszkálódás, sértés, buta viccek, kellemetlenkedés), az erőszaktól, durvaságtól beszédben és cselekedeteimben. Nem engedem, hogy másokat becsülete vagy jó híre elleni támadás érjen. Tiszteletben tartom az enyémtől eltérő vallási-erkölcsi felfogást és kulturális másságot.

Mulasztás:

Az iskola területét odaérkezésemtől hazaindulásig nem hagyhatom el.

Ha csak tehetem, nem hiányzom az iskolából, s annak rendezvényeiről. Amennyiben betegségem miatt mégis erre kényszerülök, akkor a mulasztásom utáni első munkanapon igazolom gyógyulásomat az osztályfőnökömnél az ellenőrző könyvbe beírt orvosi bejegyzéssel. Egyéb esetben szüleim kérhetik távolmaradásomat.

Tanévenként 3 napot igazolhatnak. A 3 nap engedélyezésénél osztályfőnököm figyelembe veszi tanulmányi előmenetelemet, magatartásomat, addigi mulasztásaimat. A három napot meghaladó távolmaradásról az igazgató dönt. A tanítási órákról történő késéseim összeadódnak, és mulasztási napjaimat gyarapítják. Igazolatlan távolmaradásaim okait osztályfőnököm a gyermekvédelmi felelőssel, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Központ munkatársaival együtt deríti ki, és szüleim bevonásával segítenek, hogy az iskolába járáshoz való viszonyom megváltozzék.

Betegségem kezdetén értesítik az osztályfőnökömet, s kijelentik étkezésemet, mely a következő naptól érvényes. Az aznapi ételt éthordóban hazavihetjük. A térítési díjat a hónap első és második kedd és csütörtöki napjain fizetem be a gazdasági irodában. Túlfizetésemet, illetve hátralékomat a következő hónapban jóváírják ill. levonják.

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján 1-8 osztályig ingyenesen étkezem, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, s nappali oktatásban veszek részt.

Ha három vagy több gyermekes családban élek, ill. tartósan beteg vagyok, 50 %-os kedvezményre leszek jogosult.

 

II.                Helyiségek, eszközök használata

 

Az iskolai helyiségek berendezési tárgyait óvom, az audiovizuális eszközöket csak felnőtt felügyelete mellett használhatom. A számítástechnika terem előtt csendben várakozom az óra kezdetéig, majd felnőtt vezetésével foglalom el helyemet a gépek előtt.

A tantermekbe letisztított cipővel, a tornaterembe tornacipőben lépek be.

Az iskola csak leadás esetén vállal felelősséget értékeimért:

-          testnevelés óra kezdetén a veszélyes és értékes tárgyakat (óra, ékszer, mobiltelefon… stb.) leadom megőrzésre tanáromnak, óra végén pedig felveszem.

-          Egyéb esetekben az iskolatitkárnál vagy az osztályfőnöknél helyezhetem biztonságba magammal hozott értékeimet.

Környezetem szépítésében aktív szerepet vállalok.

 

III.             Egészség, testi épség megőrzése

 

Az iskolában tiszta, ápolt külsővel jelenek meg. Kerülöm a divat túlzásait az öltözködésemben és a kozmetikumok használatában.

Az oktatáshoz közvetlenül nem szükséges tárgyakat, különösen a mobiltelefonomat nem hozom magammal. Ha mégis nálam van a mobiltelefonom, azt órán és az iskola területén mindig kikapcsolva tartom, óraközi szünetekben és órák után sem működtetem, csak ha hazafelé indulok. Amennyiben a szabályokat nem tartom be, első alkalommal nevelőim elveszik a telefonomat, szóbeli figyelmeztetésben részesítenek. A második alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetést kapok. A készüléket csak valamelyik szülőm veheti át.

A sportolási lehetőségeket testi edzettségem érdekében maximálisan kihasználom, a tevékenység utáni tisztálkodásról soha nem feledkezem meg. A sport és játék közbeni szabályokat megtartom társaim és magam testi épségének megőrzése miatt. A balesetvédelmi oktatáson elsajátítottakat mindig szem előtt tartom. Ha mégis balesetet szenvednék, akkor az iskolaorvoshoz történő kísérésemről gondoskodnak, s minden további döntést szüleim hoznak meg egészségügyi ellátásommal kapcsolatban.

A védőoltásokról, a fogorvosi vizsgálatokról ellenőrzőmön keresztül tájékoztatják szüleimet, akik az ellenőrzőbe beírt engedéllyel vagy az engedély meg nem adásával reagálnak erre.

Felügyelettel veszek részt az egészségügyi vizsgálatokon is, melyet a védőnő az iskolában vagy a rendelőben végez.

 

IV.             Joggyakorlás

Jogaimat a beiratkozásomat követő szeptember elsejétől, illetve az első tanítási naptól gyakorolhatom.

Figyelemmel kísérem igazgatóm (tanévnyitó, diákközgyűlés, tanévzáró), osztályfőnököm, szaktanáraim iskolai élettel kapcsolatos tájékoztatóit, hogy saját érdekemben jól informált legyek. Ha bármilyen területen hiányos információval rendelkezem, tájékoztatást kérek az arra illetékestől.

Problémáimmal ahhoz a pedagógushoz fordulok, akiben megbízom. A diákközgyűlésen részt veszek és elmondhatom a tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatos vélt sérelmeimet. Írásban is benyújthatom az iskola igazgatójához vagy a diákönkormányzatot segítő felnőtt vezető közbenjárását kérem. Az iskola működésével kapcsolatos kérdésekről véleményt formálhatok - diákközgyűlésen.

Egyéni érdeksérelem esetén az osztályfőnököm segítségét kérve az igazgatóhoz fordulhatok, tőle írásban várhatom sérelmem elbírálását.

 

Az osztályközösségek és az érdeklődési kör alapján szerveződő közösségek (a tanulók nagyobb csoportja) problémájukkal az ügy természetéből adódó illetékeshez vagy a bizalmukat élvező pedagógushoz fordulhatnak, aki továbbviszi sérelmüket a megfelelő döntési fórumhoz.

 

Iskolánkban évente két alkalommal hívnak össze diákközgyűlést: év elején a DÖK képviselőinak újraválasztására, év végén a diákjogok érvényesülésének, a DÖK éves tevékenységének értékelésére. Rendkívüli DÖK összehívását a DÖK képviselőtestülete egyszerű többséggel, vagy a tanulók 30 %-a kezdeményezheti.

A következő évben indítható diákköri foglalkozásokra március 1-ig írásban tehetek javaslatot iskolám igazgatójának. Kezdeményezőként erre 2 héten belül szintén írásban kaphatok választ.

A tanórán kívüli foglalkozások és a nem kötelező tanórák meghirdetésére május 1-ig kerül sor. A tematikáról és a vezetők személyéről írásban kapom meg a rövid ismertetést, de a csoportvezetők részletes szóbeli tájékoztatóján is részt vehetek.

Május 30-ig kell írásban leadnom a jelentkezésemet. Annak megváltoztatására csak indokolt esetben van jogom Pl. családi körülményeimben bekövetkezett lényeges változás, egészségi állapotom romlása, iskolaváltoztatással kapcsolatos nehézségek…)

Ha a foglalkozások rendjét zavarom, ha nem tartom be a közösségre érvényes magatartási szabályokat, akkor a következő évben nem lehetek részese a diákkör tevékenységének.

A napközibe való bejutásom feltétele is a magatartásom és a társaimhoz való viszonyom lesz. Az iskola lehetőséget ad minden jelentkezőnek a felvételre. Amennyiben túljelentkezés fordulna elő, előnyt kapnak a HHH és HH társaim.

Ha magatartásommal zavarom társaim másnapra való felkészülését, elsőként szüleimet értesítik, s ha eztán sem változtatok, szembesülnöm kell a megszégyenítő kizárással.

 

 

 

 

V.                Fegyelmezés

 

 

Ha fegyelmezetlenül viselkednék, akkor osztályfőnököm, a napközis, csoportban a napközi vezetője bírálja el tettemet, négyszemközti vagy osztályközösség előtti szóbeli figyelmeztetésben részesít.

Súlyosabb esetben vagy többszöri ismétlődés esetén a rendbontásoknak írásbeli következménye lesz:

-          szüleimet tájékoztatják írásban vagy behívják őket,

-          írásbeli szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetés,

-          osztályfőnöki intés,

-          igazgatói intés

-          közösségi rendezvényekről való eltiltás a büntetésem

Ha az iskola rendjét súlyosan és vétkesen megszegem, akkor azt fegyelmi eljárás során vizsgálja ki egy bizottság, mely az igazgatóból vagy helyetteséből, az osztályfőnökömből, az iskola gyermekvédelmi felelőséből, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjéből és a DÖK vezetőjéből áll.

Lehetséges fegyelmi büntetéseim fokozatai:

-          megrovás

-          szigorú megrovás

-          kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása

Szándékos károkozásomért anyagi felelősséggel tartozom. Ha a sportszerűségi és játékszabályokat nem tartom be, akkor a játékból bizonyos időre való eltiltással bűnhődök. A tanórán előforduló szándékos időhúzásom a tanóra meghosszabbításához vezet, ezért igyekszem társaimat ezzel nem büntetni.

 

VI.             Jutalmazás

 

Kiváló tanulmányi eredményemért, kitartó szorgalmamért, példamutató közösségi magatartásomért kiemelkedő sikereimért, mellyel az iskola hírnevét öregbítem, elismerést kaphatok.

Ha hetesi vagy ügyeletesi feladataimat magas szinten látom el, ha az iskola értékeinek megóvásában, a környezetszépítésben, a szép beszédben, udvariasságban élen járok, ha a felnőttekkel, és a társaimmal segítőkész vagyok, ha felsősként kisebb társaimat gyámolítom, ha jeles vagy jó tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetek, akkor az év végi tanévzáró ünnepélyen jutalomban részesülök.

Emellett osztályom, napközis csoportom jelentős tanulmányi, kulturális, sporteredményt elért közösségem, ügyeleti csoportom is számíthat hasonló elismerésre, amennyiben összefogásuk, közös erőfeszítéseik példamutató egységes helytállásról tanúskodik.

A jutalmak odaítélését azok a felnőttek, tanulóközösségek, a DÖK szervezet, az iskolán kívüli személyek kezdeményezhetik, akik megfelelő információkkal rendelkeznek az elbírált tettek jelentőségéről. A leghangsúlyosabb az osztályfőnök véleménye, hiszen ő ismerheti a legmélyebben személyiségünket, fejlődésünk állomásait, teljesítményeink hátterében rejlő erőfeszítéseinket. Az egyes jutalmak odaítélésénél a tett jelentősége a mérvadó.

Diákügyeletesi munkánkat a DÖK felnőtt vezetője értékeli és jutalmazza. Ha iskolai szintű tárgyjutalmat kapunk, annak anyagi alapját az iskola és az SZM teremti meg.

A jutalmazás formái:

-          szóbeli dicséret

-          írásbeli dicséret

-          tárgyjutalom

-          oklevél

-          kirándulás

-          rendezvény megtekintése

 

Írásos dicséretek:

Tanulóközösségi, szaktanári, napközi vezetői, osztályfőnöki, DÖK vezetői, igazgatói, nevelőtestületi

-          Osztályfőnöki dicséretet kaphatok, ha példaképe vagyok tanulótársaimnak cselekedeteimmel, magatartásommal.

-          Napközi vezetői dicséretben akkor részesülök, ha példaképe vagyok tanulótársaimnak cselekedeteimmel, szorgalmammal.

-          Szaktanári dicséretet kaphatok tantárgyban elért kimagasló teljesítményemért, felelősi teendőim ellátásáért.

-          Igazgatói dicséret a kötelességemen túlmenő, iskolánk hírnevét öregbítő teljesítményemért jár. Ez szóban az iskolaközösség előtt hangzik el, de az ellenőrző könyvembe is bekerül.

A legmagasabb rendű jutalom a nevelőtestületi:

  1. Tanév végén oklevelet és könyvet kaphatok példás magatartásomért és/vagy szorgalmamért, s emellett ha a tanulmányi átlagom 4,5 feletti.
  2. Oklevelet kaphatok példás magatartásomra és/vagy szorgalmamra, és ha a tanulmányi átlagom a 4,2-t meghaladja.
  3. Könyvet kaphatok kitűnő tanulmányi eredményemért.

 

  1. Oklevelet kaphatok az első évfolyam végén kiemelkedő tanulmányi munkámért.
  2. Díszoklevelet és könyvet kaphatok a 8. évfolyam végén, ha általános iskolai tanulmányaim során egyetlen év végén sem volt két „jó” tanulmányi osztályzatnál több (a többi jeles); magatartásom és szorgalmam pedig mindig példás volt.
  3. Oklevelet és könyvet kaphatok, ha iskolámat méltón képviselem bármely iskolán kívüli rendezvényen, versenyen, vagy példamutató cselekedettel hívom fel magamra a figyelmet.
  4. Oklevelet kaphatok az iskolabajnokság győzteseként.
  5. Jó tanuló - jó sportoló címet nyerhetek 8. osztály végén, ha 4,2 feletti a tanulmányi eredményem, ha jó vagy kitűnő magatartású és szorgalmú vagyok, és megyei egyéni 1-6. helyezéssel rendelkezem. Tanévenként ezt egy tanuló kaphatja csak meg.

 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben tetteimmel, magatartásommal a Házirendben foglalt elveket megszegem, akkor fegyelmező vagy fegyelmi intézkedés során kérik számon tőlem azon mulasztásomat, mellyel meggátoltam másokat céljaik elérésében. Különösen súlyos megítélés alá esik mások testi épségének kockáztatása, az iskola élő és tárgyi környezetének rongálása, a csúnya beszéd, a foglalkozások zavarása, az iskola tanulóival, pedagógusaival és dolgozóival szemben tanúsított magatartás.

 

A Házirend szellemében élek, hogy nyugodt körülmények között, családias hangulatban építhessünk tanáraimmal és társaimmal olyan közösséget, melynek minden tagja meghatározó élményként viheti magával az itt töltött évek emlékét.

 

 

Galambok, 2012. november 13.

 

Szólák László

igazgató

 

 

 

 

Házirend kiegészítése járványhelyzet idejére
Az iskolába lépés szabályai: Szülők és látogatók nem tartózkodhatnak az iskola területén, Csak az alsós szülők léphetnek be az iskola „A” épületébe a lázmérési pontig maszkban, kézfertőtlenítés után, gyermekeik kísérése miatt.
Fertőtlenítés: az iskola épületeiben a bejáratok mellé felszerelésre kerültek az automata kézfertőtlenítők, melyeket a belépéskor kötelezően használni kell a tanulóknak. A nap során erre legalább még 1-2 alkalommal kerül sor. A 4-szer 5-szöri kézmosás feltételei adottak a folyóson és a mellékhelyiségekben is. A termekben a tanári asztalokra is került fertőtlenítő folyadék, papír kéztörlő, amit kérésre akár tanóra alatt is használhatnak a teremben lévők.
A szünetekben a takarítók gondoskodnak a kilincsek, padok fertőtlenítéséről.
Lázmérés: Iskolánkban a tanév kezdetétől folyik a lázmérés: az „A” épületben a belépéskor az iskolaőr végzi a „B” épületben pedig az ügyeletes nevelő.
37,2 feletti értéknél értesítjük a szülőt, 37,5 feletti testhőmérséklet után a szülő kíséretével hazaküldjük a tanulót.
Maszkviselés: Kötelező a maszk használata minden felsős tanulónak az összes dolgozónak zárt térben a tantermeken kívül.
„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz