Galamboki Általános Iskola helyi tanterve felső tagozat - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
5

 

5. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

4

Kommunikációs ismeretek

8

Fogalmazási kalauz

10

A hangok világa

12

A magyar helyesírás

10

A szavak szerkezete

6

Helyesírási alapelvek

8

Állandósult szókapcsolatok

6

Témazáró dolgozatok

6

Tanév végi ismétlés

2

Magyar irodalom

Éves óraszám: 108

Tanév eleji ismétlés

8

Mesevilág

10

Petőfi: János vitéz

25

Táj, szülőföld

15

Család, nemzedékek

10

Kalandok, hősök

10

Molnár: A Pál utcai fiúk

10

Témazáró dolgozatok

5

Irodalmi dolgozatok

6

Dolgozatok javítása

3

Tanév végi ismétlés

6

Német

Éves óraszám: 108

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

8

Cselekvés, történés, létezés kifejezése

8

Módbeli segédigék

15

Birtoklás kifejezése

8

A főnév alany, tárgy és részes esete

15

Igemódok

8

Térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyok

8

Mondattan

10

Szóbeli kommunikációs (Iskola, barátok, szabadidő, étkezés) témakörökben

14

Témazáró dolgozatok

6

Tanév végi ismétlés

8

Matematika

Éves óraszám: 144

 

Témakörök óraszáma

Gondolkodási és megismerési módszerek

4

Számtanalgebra

87

Függvények, analízis elemei

12

Geometria

33

Statisztika, valószínűség

8

 

 

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Test és lélek

12

Kapcsolat, barátság, szeretet

12

Kortársi csoportok

12

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Az emberiség őskora. Egyiptom és az Ókori kelet kultúrája

10

Az ókori görög világ

9

Az ókori római világ

10

A középkori Európa világa

12

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora

12

Összefoglaló, rendszerező, gyakorló órák

12

Témazáró dolgozatok

5

Tanév végi ismétlés

2

Természetismeret

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Év eleji ismétlés

1

Állandóság és változás környezetünkben - Anyag és közeg

9

Élet a kertben. Az őszi kert

9

Állatok a házban és a ház körül

9

Tájékozódás a valóságban és a térképen

12

A Föld és a világegyetem

12

Élet a kertben. A tavaszi kert

9

Felszín és felszín alatti vizek

7

Év végi ismétlés

4

Ének-zene

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Éneklés

19

Kreatív zenei tevékenység

3

Zeneelméleti alapismeretek

3

Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

Zenehallgatás

7

Dráma és tánc/Hon és népismeret

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Csoportos játék és megjelenítés

6

Rögtönzés és együttműködés

6

Dráma és színház formanyelve

6

Történet feldolgozások

11

Megismerés és befogadás

7

 

 

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet. Valóság és képzelet

5

Kifejezés, képzőművészet. Stílus és mozgás

7

Vizuális kommunikáció. Idő- és térbeli változások

2

Vizuális kommunikáció. Jelértelmezés, jelalkotás

3

Vizuális kommunikáció. Kép és szöveg

3

Tárgy és környezetkultúra. Tervezett és alakított környezet

7

Tárgy és környezetkultúra. Tárgy és hagyomány

5

Összefoglalás. Gyakorlás. Ismétlésre szánt órakeret

4

Informatika

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Az informatikai eszközök használata

6

Alkalmazói ismeretek

8

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

10

Infokommunikáció

2

Az információs társadalom

2

Könyvtári informatika

4

Gyakorlás, számonkérés

4

 

 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Ételkészítés

7

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben

8

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés

14

Közlekedés

3

Gyakorlás, számonkérés

4

 

 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Természetes és nem természetes mozgásformák

18

Úszás és úszó jellegű feladatok

18

Sportjátékok

45

Atlétikai jellegű feladatok

25

Torna jellegű feladatok

30

Alternatív környezetben űzhető sportok

24

Önvédelmi és küzdő feladatok

20

 

 

Hon- és népismeret

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

2

Az én világom II. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

3

Találkozás a múlttal I. A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek

6

Találkozás a múlttal II. A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel)

6

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje. Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében.

13

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén. Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok a Kárpát-medencében

4

Témazáró dolgozat

2

Osztályfőnöki

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

 

 

6. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

5

Kommunikációs ismeretek

7

Fogalmazási kalauz

9

Szófajtani ismeretek

36

Szavak jelentése

8

Témazáró dolgozatok

5

Tanév végi ismétlés

2

Magyar irodalom

Éves óraszám: 108

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

6

Balladák

15

Mondák

15

Arany: Toldi

22

Próbatételek, kalandok, hősök

15

Gárdonyi: Egri csillagok

10

Szövegalkotás

7

Témazáró dolgozatok

5

Irodalmi dolgozatok

6

Dolgozatok javítása

3

Tanév végi ismétlés

4

Német

Éves óraszám: 108

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

8

Igeidők (Jelen, múlt, jövő idő)

25

Irányok, helymeghatározás

8

Kötőszavak a mondatban

7

Névszók a mondatban

7

A részes és birtokos eset

7

Melléknév, melléknévfokozás

6

Kettős esettel álló elöljárószavak

11

Szóbeli kommunikáció (város, bevásárlás, idő, időjárás, sport) témakörökben

15

Témazáró dolgozatok

6

Tanév végi ismétlés

8

Matematika

Éves óraszám: 144

 

Témakörök óraszáma

Gondolkodási és megismerési módszerek

4

Számtan, algebra

77

Függvények, az analízis elemei

11

Geometria

44

Statisztika, valószínűség

3

 

 

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Társadalmi együttélés

12

A technikai fejlődés hatásai

12

A mindenséget kutató ember

12

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Éves óraszám: 90

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

2

A magyar királyság virágkora

10

A világ és Európa a kora újkorban

11

Magyarország a kora újkorban

13

A forradalmak és a polgárosodás Európában

6

A forradalmak és a polgárosodás Magyarországon

10

Összefoglaló, rendszerező, gyakorló órák

30

Tanév eleji felmérés és témazáró dolgozatok

6

Tanév végi ismétlés

2

Természetismeret

Éves óraszám: 90

 

Témakörök óraszáma

Év eleji ismétlés

2

Kölcsönhatások a természetben

9

Vizek, vízpartok

12

Hegyvidékek, dombvidékek

11

Erdő életközössége

14

Alföldi tájakon

11

Természet és társadalom kölcsönhatásai

8

Az ember szervezete és egészsége

18

Év végi ismétlés

5

Ének-zene

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Éneklés

19

Kreatív zenei tevékenység

4

Zeneelméleti alapismeretek

3

Befogadói kompetenciák fejlesztése

3

Zenehallgatás

7

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet. Valóság és képzelet

5

Kifejezés, képzőművészet. Stílus és mozgás

7

Vizuális kommunikáció. Idő- és térbeli változások

3

Vizuális kommunikáció. Jelértelmezés, jelalkotás

2

Vizuális kommunikáció. Kép és szöveg

5

Tárgy és környezetkultúra. Tervezett, alakított környezet

5

Tárgy és környezetkultúra. Tárgy és hagyomány

5

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

4

Informatika

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Az informatikai eszközök használata

3

Alkalmazói ismeretek

10

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

9

Infokommunikáció

7

Az információs társadalom

3

Gyakorlás, számonkérés

4

 

 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Ételkészítés

7

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben

8

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés

14

Közlekedés

3

Gyakorlás, számonkérés

4

 

 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Természetes és nem természetes mozgásformák

20

Úszás és úszó jellegű feladatok

18

Sportjátékok

40

Atlétikai jellegű feladatok

30

Torna jellegű feladatok

30

Alternatív környezetben űzhető sportok

23

Önvédelmi és küzdő feladatok

19

Osztályfőnöki

Éves óraszám: 18

 

 

 

Témakörök óraszáma

 

 

7. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv

Éves óraszám: 54

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

6

Kommunikációs ismeretek

8

Szószerkezetek, mondatrészek

32

Témazáró dolgozatok

6

Tanév végi ismétlés

2

Magyar irodalom

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

4

Kisepikai alkotások

6

Nagyepikai alkotások

6

Lírai műfajok

20

A romantika irodalma

12

Jókai: A kőszívű ember fiai

6

Témazáró dolgozatok

5

Irodalmi dolgozatok

6

Dolgozatok javítása

3

Tanév végi ismétlés

4

Német

Éves óraszám: 108

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

10

Szövegösszetartó eszközök (névmások)

8

Melléknévragozás

15

Tárgy és részes esettel álló elöljárószavak

15

Módbeli segédigék múlt idejű alakjai

15

Olvasott szöveg értése

8

Hallott szöveg értése

8

Szóbeli kommunikáció (szabadidő, szórakozás, természet, állatok, ünnepek, utazás, pihenés) témakörökben

15

Témazáró dolgozatok

6

Tanév végi ismétlés

8

Matematika

Éves óraszám: 144

 

Témakörök óraszáma

Algebra

65

Függvények, az analízis elemei

20

Geometria

55

Statisztika, valószínűség

4

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

12

Párkapcsolat és szerelem

12

Egyén és közösség

12

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

2

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

6

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon

8

A nagyhatalmak versengése és az I. világháború

11

Európa és a világ a két világháború között

8

Magyarország a két világháború között

9

II. Világháború története

11

Összefoglaló, rendszerező, gyakorló órák

8

Év eleji felmérés és témazárók

7

Tanév végi ismétlés

2

Fizika

Éves óraszám: 54

 

 

 

Témakörök óraszáma

Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások

11

Mozgások

14

Energia, energiaváltozás

9

Hőjelenségek

10

Gyakorlás

5

Év végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása

5

 

 

Kémia

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

A kémia tárgya

4

Részecskék, halmazok, változások, keverékek

33

A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok

35

Biológia-egészségtan

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Az élőlények változatossága I.

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben

12

Az élőlények változatossága II.

Az élővilág alkalmazkodása a 4 évszakhoz

14

Az élőlények változatossága III.

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez és a világtenger övezeteihez

12

Rendszer az élővilág sokféleségében

12

Részekből egész

14

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

8

Földrajz

Éves óraszám: 54

 

Témakörök óraszáma

A szilárd Föld anyagi és folyamatai

10

A földrajzi övezetesség alapjai

10

Gazdasági alapismeretek

6

Afrika és Amerika földrajza

18

Ázsia földrajza

14

Ausztrália a sarkvidékek és az óceánok földrajza

8

Év végi összefoglalás

6

Ének-zene

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Éneklés

16

Kreatív zenei tevékenység

4

Zeneelméleti alapismeretek

3

Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

Zenehallgatás

9

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet. Érzelmek, hangulatok kifejezése

3

Kifejezés, képzőművészet. A művészi közlés, mű és jelentése

6

Vizuális kommunikáció. Magyarázóképek/rajzok

4

Vizuális kommunikáció. Mozgóképi közlés

3

Vizuális kommunikáció. Vizuális kommunikációs formák

3

Média és mozgóképkultúra - A média kifejező eszközei. A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban

3

Tárgy és környezetkultúra. Tervezett, alakított környezet

5

Tárgy és környezetkultúra. Az épített környezet története

5

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

4

Informatika

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Az informatikai eszközök használata

8

Alkalmazói ismeretek

6

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

4

Infokommunikáció

8

Az információs társadalom

3

Könyvtári informatika

3

Gyakorlás, számonkérés

4

 

 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

A háztartás és közszolgáltatások

7

Közlekedés

5

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés

8

Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek megismerése

12

Gyakorlás, számonkérés

4

 

 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Természetes és nem természetes mozgásformák

17

Sportjátékok

50

Atlétika jellegű feladatok

38

Torna jellegű feladatok

35

Alternatív környezetben űzhető sportok

17

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok

23

 

 

Osztályfőnöki

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

 

 

8. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

4

Kommunikációs ismeretek

13

Szóösszetétel, szóképzés

10

Mondattan

29

Írásjelek használata

9

Témazáró dolgozatok

5

Tanév végi ismétlés

2

Magyar irodalom

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

4

Kisepikai alkotások

8

Nagyepikai alkotások

8

Lírai műfajok

16

Stílusirányzatok a XX. Sz. elején

6

Kötelező olvasmány feldolgozása

8

Drámafeldolgozás

6

Médiaismeret

4

Témazáró dolgozatok

4

Irodalmi dolgozatok

4

Dolgozatok javítása

2

Tanév végi ismétlés

2

Német

Éves óraszám: 108

 

Témakörök óraszáma

Tanév eleji ismétlés

8

Vonatos igék

10

Birtokos esettel álló elöljárószavak

8

Jelen, múlt idejű melléknévi igenév

8

Feltételes jelen és múlt idő

10

A vonatkozó névmás

10

Képleírás

8

Olvasott szöveg értése

8

Hallott szöveg értése

8

Szóbeli kommunikáció (ruhadarabok, öltözködés, egészséges életmód, tudomány, technika, művészetek, média, környezetvédelem) témakörökben

15

Témazáró dolgozatok

6

Tanév végi ismétlés

9

Matematika

Éves óraszám: 144

 

Témakörök óraszáma

Gondolkodási és megismerési módszerek

6

Számtan, algebra

52

Függvények, az analízis elemei

26

Geometria

54

Statisztika, valószínűség

6

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Helyem a világban

12

Mi dolgunk a világban?

12

Hit, világkép, világnézet

12

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Éves óraszám: 90

 

Témakörök óraszáma

Év eleji ismétlés

2

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világrendszer kiépülése

6

Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig

8

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

6

Az egységesülő Európa. A globalizáció kiteljesedése

3

A Kádár-korszak jellemzői

6

Demokratikus viszonyok megteremtése, és kiépítése Magyarországon

5

Társadalmi szabályok

3

Állampolgári ismeretek

4

Pénzügyi és gazdasági ismeretek

4

Háztartás és családi gazdálkodás

4

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság

3

A médiamodellek és intézmények

3

A média társadalmi szerepe, használata. Reklám és hír a hagyományos és az új médiában

2

Összefoglaló, rendszerező, gyakorló órák

22

Év eleji felmérés és témazárók

7

Év végi ismétlés

2

Fizika

Éves óraszám: 54

 

 

 

Témakörök óraszáma

Nyomás

13

Elektromosságtan

18

Optika, csillagászat

12

Gyakorlás

5

A tanév végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása

6

 

 

Kémia

Éves óraszám: 72

 

Témakörök óraszáma

A kémiai reakciók típusai

17

Élelmiszerek és az egészséges életmód

13

Kémia a természetben

12

Kémia az iparban

14

Kémia a háztartásban

16

Biológia-egészségtan

Éves óraszám: 54

 

Témakörök óraszáma

Szépség, erő, egészség

10

A szervezet anyag, és energiaforgalma

15

A belső környezet állandósága

12

A fogamzástól az elmúlásig

12

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

5

Földrajz

Éves óraszám: 54

 

Témakörök óraszáma

Európa általános földrajza

5

Észak- és mediterrán Európa földrajza

6

Atlanti-Európa földrajza

6

Kelet- és Közép-Európa földrajza

7

A Kárpát-medencevidék földrajza

5

A hazánkkal szomszédos országok földrajza

6

Magyarország természeti és kulturális értékei

6

Magyarország társadalomföldrajza

11

Év végi összefoglalás

2

Ének-zene

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Éneklés

16

Kreatív zenei tevékenység

4

Zeneelméleti alapismeretek

3

Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

Zenehallgatás

9

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 36

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet. Érzelmek, hangulati kifejezése

4

Kifejezés, képzőművészet. A művészi közlés, mű és jelentése

5

Vizuális kommunikáció. Mozgóképi közlés

4

Vizuális kommunikáció. Montázs

4

Vizuális kommunikáció. Vizuális kommunikációs formák

2

Média és mozgókép kultúra - a média kifejező eszközei. Reprodukálás és ábrázolás - a mozgókép kettős természete

2

Média és mozgókép kultúra - a média kifejező eszközei.

A montázs és alapformái a mozgóképi ábrázolásban.

2

Tárgy és környezetkultúra. Tervezett, alakított környezet

4

Tárgy és környezetkultúra. Az épített környezet története

5

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

4

Informatika

Éves óraszám: 54

 

 

 

Témakörök óraszáma

Alkalmazói ismeretek

32

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

12

Az információs társadalom

3

Könyvtári informatika

2

Gyakorlás, számonkérés

5

 

 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 18

 

 

 

Témakörök óraszáma

A háztartás és közszolgáltatások

6

Közlekedés

3

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés

5

Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek megismerése

2

Gyakorlás, számonkérés

2

 

 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Természetes és nem természetes mozgásformák

17

Sportjátékok

41

Atlétika jellegű feladatok

40

Torna jellegű feladatok

32

Alternatív környezetben űzhető sportok

27

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok

23

 

 

Osztályfőnöki

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

 

 

 

 


„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz