Galamboki Általános Iskola helyi tanterve alsó tagozat - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
5

 

1. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom

Éves óraszám: 288

 

 

 

Témakörök óraszáma

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

15

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. ‑ az olvasástanulás előkészítése

25

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. ‑ az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása

70

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. ‑ a szövegértő olvasás előkészítése

20

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

5

Az írástanítás előkészítése ‑ az írás megtanulásának technikai alapozása

20

Az írott betűalakok tanítása ‑ írástechnikát fejlesztő gyakorlatok

50

Az írástechnika fejlesztése ‑ az eszközszintű írás előkészítése

15

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

-

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

-

A tanulási képesség fejlesztése

7

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése

-

 

 

Matematika

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok

folyamatos

2. Számelmélet, algebra

99

3. Geometria

23

4. Függvények, az analízis elemei

26

5. Statisztika, valószínűség

5

Számonkérés

13

Ismétlés

14

 

 

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Ez vagyok én. Az én világom

12

Én és a társaim. Ők és én

14

Én és közvetlen közösségeim. A család és a gyerekek

10

 

 


 

Természetismeret

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Az iskola

8

Az iskolás gyerek

6

Mi van a teremben?

5

Hóban, szélben, napsütésben

6

Élőlények közösségei

7

Összefoglalás, ismétlés

4

 

 

Ének-zene

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Zenei reprodukció - Éneklés

45

Zenei reprodukció - Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

7

Zenei reprodukció - Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek

7

Zenei befogadás - Befogadói kompetenciák fejlesztése

6

Zenei befogadás - Zenehallgatás

7

 

 

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet, Átélt élmények és események

16

Kifejezés, képzőművészet, Valós és képzelt látványok

16

Vizuális kommunikáció, Vizuális jelek a környezetünkben

6

A média társadalmi szerepe, használata, Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás

2

A média kifejezőeszközei, Kép, hang, cselekmény

2

A média társadalmi szerepe, használata

Személyes élmény, médiaélmény

2

A média társadalmi szerepe, használata

Tájékozódás a virtuális terekben

2

Tárgy- és környezetkultúra

Környezetünk valós terei és mesés helyek

13

Tárgy- és környezetkultúra

Valós és kitalált tárgyak

13

 

 

 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Család, otthon, háztartás

9

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

16

Közlekedés

6

Közösségi munka, közösségi szerepek

5

 

 


 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgások

40

Manipulatív természetes mozgásformák

27

Természetes mozgásformák a torna és táncjellegű feladatmegoldásokban

15

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

29

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

20

Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdőjellegű feladatmegoldásokban

15

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

24

 

 


 

2. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom

Éves óraszám: 288

 

 

 

Témakörök óraszáma

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

33-5

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. ‑ az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása

70-10

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. ‑ a szövegértő olvasás előkészítése

105

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

10

Az írástanítás előkészítése ‑ az írás megtanulásának technikai alapozása

 

Az írott betűalakok tanítása ‑ írástechnikát fejlesztő gyakorlatok

50

Az írástechnika fejlesztése ‑ az eszközszintű írás előkészítése

52

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

20

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

42

A tanulási képesség fejlesztése

17

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése

5

 

 

Matematika

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok

folyamatos

2. Számelmélet, algebra

102

3. Geometria

23

4. Függvények, az analízis elemei

24

5. Statisztika, valószínűség

5

Számonkérés

12

Ismétlés

14

 

 

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Én és a közvetlen közösségeim. A család és a gyerekek

10

Én és tágabb közösségeim. A lakóhelyi közösség

14

A környező világ

6

A nem létező világ. A mesék világa

6

 

 


 

Természetismeret

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Tájékozódás az iskolában és környékén

8

Anyagok körülöttünk

8

Mi kerül az asztalra?

8

Élőlények közösségei

8

Összefoglalás, ismétlés

4

 

 

Ének-zene

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Zenei reprodukció-éneklés

45

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

8

Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek

6

Zenei befogadás - Befogadói kompetenciák fejlesztése

6

Zenei befogadás - Zenehallgatás

7

 

 

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet, Átélt élmények és események

16

Kifejezés, képzőművészet, Valós és képzelt látványok

16

Vizuális kommunikáció, Vizuális jelek a környezetünkben

6

A média társadalmi szerepe, használata, Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás

2

A média kifejezőeszközei, Kép, hang, cselekmény

2

A média társadalmi szerepe, használata

Személyes élmény, médiaélmény

2

A média társadalmi szerepe, használata

Tájékozódás a virtuális terekben

2

Tárgy- és környezetkultúra

Környezetünk valós terei és mesés helyek

13

Tárgy- és környezetkultúra

Valós és kitalált tárgyak

13

 

 


 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Család, otthon, háztartás

9

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

16

Közlekedés

6

Közösségi munka, közösségi szerepek

5

 

 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgások

40

Manipulatív természetes mozgásformák

30

Természetes mozgásformák a torna és táncjellegű feladatmegoldásokban

30

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

30

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

30

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

 

10

 

 


 


3. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom

Éves óraszám: 288

 

 

 

Témakörök óraszáma

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése

21,5

Olvasás, az írott szöveg megértése

70,5

Az íráshasználat fejlesztése

17

Fogalmazási alapismeretek

15

Szövegalkotási gyakorlatok

25

A tanulási képesség fejlesztése

17

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása

26

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

36

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése

18

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

6

 

 

Matematika

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Gondolkodási módszerek

10

Számtan, algebra

113

Függvények, az analízis elemei

23

Geometria, mérés

29

Valószínűség, statisztika

5

 

 

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások?

11

Én és a társaim. Társakkal és egyedül

13

Én és a közvetlen közösségeim. Az osztály és az iskola

12

 

 

Természetismeret

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

A mezőn

6

Megtart, ha megtartod

6

Egészség és betegség

7

Az a szép, akinek a szeme kék?

4

Merre megy a hajó?

5

Tájékozódás a tágabb térben (lakóhely)

4

Összefoglalás, ismétlés

4

 

 


 

Ének-zene

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Zenei reprodukció-éneklés

45

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

8

Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek

6

Zenei befogadás - Befogadói kompetenciák fejlesztése

3

Zenei befogadás - Zenehallgatás

10

 

 

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek

10

Kifejezés, képzőművészet

Hétköznapi és képzelt figurák

10

Vizuális kommunikáció

Utazások

9

Vizuális kommunikáció

Vizuális hatáskeltés

10

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi környezetben

2

A média kifejezőeszközei

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása

2

A média társadalmi szerepe, használata

A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága

2

A média társadalmi szerepe, használata

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat

2

Tárgy- és környezetkultúra

Mikro- és makrotér

12

Tárgy- és környezetkultúra

Tárgyak és használatuk

13

Informatika

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Az informatikai eszközök használata

4

Alkalmazói ismeretek

14

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

8

Infokommunikáció

4

Az információs társadalom

4

Könyvtári informatika

2

 

 


 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Család, otthon, háztartás

8

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

16

Közlekedési ismeretek

6

Pályaorientáció, közösségi szerepek

6

 

 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

Témakörök óraszáma

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgások

27

Manipulatív természetes mozgásformák

35

Természetes mozgásformák a torna és táncjellegű feladatmegoldásokban

18

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

30

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

20

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban

14

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

26

 

 

 


 


4. évfolyam

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom

Éves óraszám: 288

 

 

 

Témakörök óraszáma

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése

21,5

Olvasás, az írott szöveg megértése

70,5

Fogalmazási alapismeretek

15

Szövegalkotási gyakorlatok

32

A tanulási képesség fejlesztése

21

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása

27

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

36

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése

23

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

6

 

 

Német

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Szóbeli kezdő szakasz

6

Jelen idejű igeragozás

5

A rendhagyó igék ragozása

5

A főnév alany, és tárgyesete

5

Az idő meghatározása

6

Térbeli viszonyok

5

Mennyiségi viszonyok

5

Tagadás

5

Mondattan

8

Szóbeli kommunikáció (család, otthon, iskola) témakörökben

10

Témazáró dolgozatok

4

Tanév végi ismétlés

8

 

 

Matematika

Éves óraszám: 180

 

 

 

Témakörök óraszáma

Gondolkodási módszerek

10

Számtan, algebra

110

Függvények, az analízis elemei

23

Geometria, mérés

32

Valószínűség, statisztika

5

 

 


 

Erkölcstan

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Én és a tágabb közösségeim. Kulturális-nemzeti közösség

20

Környezetem és én. Az épített és a tárgyi világ

8

A mindenség és én. Születés és elmúlás

8

 

 

Természetismeret

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

A kertben

6

Mennyi időnk van?

5

Miért érdemes takarékoskodni?

5

Vágtat, mint a paripa

4

Önismeret és viselkedés

5

Tájékozódás a tágabb térben (Magyarország)

7

Összefoglalás, ismétlés

4

 

 

Ének-zene

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Zenei reprodukció-éneklés

45

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

7

Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek

7

Zenei befogadás - Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

Zenei befogadás - Zenehallgatás

9

 

 

Vizuális kultúra

Éves óraszám: 72

 

 

 

Témakörök óraszáma

Kifejezés, képzőművészet

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek

11

Kifejezés, képzőművészet

Hétköznapi és képzelt figurák

9

Vizuális kommunikáció

Utazások

10

Vizuális kommunikáció

Vizuális hatáskeltés

9

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi környezetben

2

A média kifejezőeszközei

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása

2

A média társadalmi szerepe, használata

A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága

2

A média társadalmi szerepe, használata

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat

2

Tárgy- és környezetkultúra

Mikro- és makrotér

13

Tárgy- és környezetkultúra

Tárgyak és használatuk

12

 

 

Informatika

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Az informatikai eszközök használata

4

Alkalmazói ismeretek

14

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

8

Infokommunikáció

4

Az információs társadalom

4

Könyvtári informatika

2

 

 

Technika és életvitel és gyakorlat

Éves óraszám: 36

 

 

 

Témakörök óraszáma

Család, otthon, háztartás

8

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

16

Közlekedési ismeretek

6

Pályaorientáció, közösségi szerepek

6

 

 

Testnevelés és sport

Éves óraszám: 180

 

Témakörök óraszáma

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgások

27

Manipulatív természetes mozgásformák

35

Természetes mozgásformák a torna és táncjellegű feladatmegoldásokban

18

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

30

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

20

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban

36

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

4

 

 

 

„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz