Adatkezelesi-szabalyzat-2013 - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás
Adatkezelési szabályzat

Galamboki Általános Iskola

 

Adatkezelési szabályzata

 

 

A Galamboki Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. melléklete

 

 

 

Elfogadta a Galamboki Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március. 4-én

 

 

 

1. Általános rendelkezések

 

Magyarország Országgyűlése az európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

 

 

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja

 

Az inzményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el.

 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:

 

· az inforciós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

· a Nemzeti znevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 

· 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

 

 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb ljai az alábbiak:

 

· az inforciós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,

· az intéznyi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,

· azon szelyes és különleges adatok rének megismertese az intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanuiról, munkavállalóiról az intézny nyilvántart,

· az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,

· az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,

· a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének megharozása,

· az adatnyilvántartásban érintett szelyek jogai és érvényetésük rendjének közlése

· a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.

 

 

Összefoglalva tehát szabályzatunk lja az adatkezelésben érintett személyek - egrtelmű és részletes - tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így künösen az adatkezelés ljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.


 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

 

a) A Galamboki Általános Iskola műkösére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény igazgatójának előterjesztése után a nevelőtestület 2013. március. 4-ei nevelőtestületi értekezletén elfogadta.

 

Az elfogadást követően a jogszabályban megharozottak szerint vélenyezési jogát gyakorolta a Szülői Munkaközösség és a Diákönkornyzat, amelyet a záfejezetben aláírásukkal igazolnak.

 

b) Jelen adatkezelési szabályzatot a fenntartó, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerület igazgatója hagyta jóvá az

intézny szervezeti és működési szabályzatának szeként.

 

c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, valamint az igazgatói irodában. Tartalmáról és eírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvigosítást.

 

 

 

1.3 Az adatkezelési szabályzat szelyi és időbeli hatálya

 

a) Az adatkezelési szabályzat betarsa az intézmény igazgatójára, valamennyi munkavállalóra és tanulójára nézve kötelező érvényű.

 

b) Az adatkezelési szabályzat a fenntar jóváhagyásának időpontjával lép halyba, és

határozatlan időre szól.

 

c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást köve dátummal létetett tanulói jogviszony esetén a tanuló - a kiskorú tanuló szülője - köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézny adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A tanulói adatkezelés időtartama az iskolába va jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését köve harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhe törzskönyv, a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrsi idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.

 

d) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást köve dátummal létetett munkavállalói jogviszony esetén a munkaválla köteles tudosul venni, erről a Munka törvénynyve 46.§ (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését köve harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.


2. Az intéznyben nyilvántartott adatok köre

 

A nyilvántartott adatok körét a znevelési törvény 41-44.§-ai rögzítik. Ezek az adatok

kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.

 

2.1 Az intézny nyilntartja és kezeli a munkavállalók abbi adatait

 

2.1.1 Az intézny kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilntartott, a jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat

 

a) nevét, anyja nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézny nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,

e) munkare megnevezését,

f) a munkálta nevét, címét, valamint OM azonosítóját, g) munkavégzésének helyét,

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, i) vezetői beosztását,

j) besorolását,

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, l) munkaidejének mértékét,

m) tartós távollétének időtartamát.

n) óraa eseben az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését.

 

2.1.2 Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további

adatokat

 

a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete

b) állampolgárság;

c) TAJ száma, aazonosító jele

d) a munkavállalók banksmlájának száma

e) családi állapota, gyermekeinek születési ideje

f) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma;

g) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen

- iskolai végzettség, szakképetés, alkalmazási feltételek igazolása,

- munkában töltt idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos

adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja,

- a pedagógus továbbképzésben varészvétellel, a várakozási icsökkentésével

kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete,

- a munkavállajelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma,

- a munkavállaminősítésének időpontja és tartalma,

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte,

- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismesek, címek,

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megzás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre telezés,


- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,

- szabadság, kiadott szabadság,

- alkalmazott szére történő kifizetések és azok jogcímei,

- az alkalmazott szére adott juttatások és azok jogcímei,

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,

- a többi adat az érintett hozzárulásával.

 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai

 

2.2.1 Az intézny kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilntartott, a jogszabály által meghatározott tanulói adatokat

 

a) nevét, b) nemét,

c) születési helyét és idejét,

d) rsadalombiztosítási azonosító jelét, e) oktatási azonosító számát,

f) anyja nevét,

g) lahelyét, tartózkodási helyét, h) állampolgárságát,

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége nyét, j) diákigazolványának számát,

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,

l) jogviszonya keletkesének, megszűnésének jogcímét és idejét, m) nevelési-oktatási intéznyének nevét, címét, OM azonosítóját, n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,

o) nevesének, oktatásának helyét,

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,

q) tanulmányai várhabefejezésének idejét, r) évfolyamát.

 

2.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat

 

a) a tanuló állampolgársága,

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,

c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;

d) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonsma;

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen

- felvételivel kapcsolatos adatok,

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékese és minősítése,

vizsgaadatok,

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összeggő mentességek,

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel z tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,


g) a tanuló szelyi igazolványának száma, h) a tanuló nyképét a digitális naplóban,

i) többi adatot az érintett hozzárulásával.

 

 

 

3. Az adatok továbbításának rendje

 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása

 

Az intézny alkalmazottainak a 2.1 fejezet szerint nyilntartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkornyzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása

 

Az intézny csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a znevelési törvény 41.§ és a 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit zöljük az alábbiakban:

 

A tanulók adatai továbbíthatók:

 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intéznyeinek és a nevelési-oktatási intézmények egymás között.


c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett oszlyon bel, a nevetestületen bel, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,

d) a diákigazolvány - jogszabályban megharozott - kezeje részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat,

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához és vissza;

f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellá intéznynek a tanuló egészségügyi állapotának megállatásaljából,

g) a családvédelemmel foglalkozó intéznynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intéznynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántar szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából.

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók

50%-os étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállatha a jogosult szelye és a kedveznyre való jogosultsága.

 

 

 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók könek meghatalmazása

 

Az intézny adatkezelési tevékenyséért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az intézny igazgatója a felelős. Jogkönek gyakorlására az ügyek alább szabályozott köben helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, és az iskolatitkárt hatalmazza meg.

 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézny igazgaja szelyesen vagy - utatási jogrét alkalmazva - saját felelősségével látja el.

 

Az igazgató szelyes feladatai:

· a 2.1. fejezetben meghatározott adatok továbbítása,

· a 2.2 fejezetben meghatározott adatok továbbítása,

a 2.1 és 2.2 fejezetekben megharozott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,

a 2.1 és 2.2 fejezetekben megharozott adattovábtás rendszeres ellenőrzése,

a 2.2 fejezet e) szakaszában meghatározottak zül a magatartás, szorgalom és tudás értékesével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,

a 2.2. fejezet h) szakasban meghatározott egyéb adatok kezesének elrendelése, az érintettek hozzárulásának beszerzése.

 

Az inzményben folyó adatkezelési tekenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tekenységi körben.

 

Igazgahelyettes:

· a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2.2 fejezet e), f)

szakaszaiban megharozott adatok kezeléséért,


· a 2.2 fejezet e), f) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.

· beosztottainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az adatkezelői feladatkörért azonban szelyes felelősséggel tartozik az alábbi körben,

· a 2.1 fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó összes adat kezelése,

· a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott esetekben

 

 

Iskolatitkár:

· tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben megharozottak szerint,

· a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezese a 2.2 e) szakasza szerint,

· a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.1 a) b) és c) szakaszai szerint,

· a pedagógusok és munkavállalók szelyi anyagának kezelése,

· a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2 g) szakasza szerint,

· adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben.

· kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát.

· a 2.1 fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó összes adat kezelése,

 

 

Oszlyfőnökök:

· a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplők zül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett oszlyon bel, a nevelőtestületen bel, a szülőnek,

· a 2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:

· a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplő adatok,

· a 2.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás.

 

 

Az iskolai weblap szerkesztésével megzott pedagógus:

· beszerzi a hozzárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó inforciók jelennek meg,

· beszerzi a hozzárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről kiemelten a szelyüket ábzoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken szereplő szelyektől hozzárulást kérni nem szükséges),

· a fentiekben említett hozzárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.

 

 

 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei

 

Az intéznyünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

· nyomtatott irat,

· elektronikus adat,

· elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,

· az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.

 

Az adatkeze lapok hagyonyos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is

vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.

 

 

 

5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése

 

5.2.1 Szelyi iratok

Szelyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett - adathordozó, amely a munkaviszony létetésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkaválla szelyével összefüggésben adatot, megállatást tartalmaz.

 

A szelyi iratok köre az alábbi:

· a munkaválla szelyi anyaga,

· a munkaválla tájékoztatásáról szóló irat.1

· a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel

kapcsolatos iratok),

· a munkaválla banksmlájának száma

· a munkaválla saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

 

5.2.2 A szelyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

· a zokirat vagy a munkaválla írásbeli nyilatkozata,

· a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,

· bíróság vagy más hatóság döntése,

· jogszabályi rendelkezés.

 

5.2.3 A szelyi iratokba való betekinsre az alábbi szelyek jogosultak:

· az intézny vezeje és helyettese,

· az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója,

· a vonatkozó törvény szerint jogosult szelyek (aellenőr, revizor, stb.),

 

 

1 Lásd a Munka törvénykönyve 46 (1) szakaszát


· saját kérésére az érintett munkavállaló.

 

5.2.4 A szelyi iratok védelme

 

A szelyi iratok kezelői kizárólag az alábbi szelyek lehetnek:

· az intézny igazgaja

· az intézny gazdaságvezetője

· az adatok kezelését végző iskolatitkár.

 

A szelyi iratokat és a szelyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása házaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a szelyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a házatról vatörlés, stb.) kell tennie.

 

5.2.5 A szelyi anyag vezetése és tárolása

 

A munkavállalói jogviszony létetésekor az intézny vezeje gondoskodik a munkaválla szelyi anyagának összllításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A szelyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem rolható. A szelyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e lra szelyenként kialakított gyűjtőben zárt szeknyben kell őrizni.

 

A szelyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számígépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:

· a munkaviszony első alkalommal valétesítésekor

· a munkaviszony megszűnésekor

· ha a munkaválla adatai nyeges mértékben megváltoztak.

 

A munkaválla az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.

A szelyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezeje a felelős. Utatásai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az iskolatitkár végzi.

 

 

 

 

5.3 A tanulók szelyi adatainak vezetése

 

5.3.1 A tanulók szelyi adatainak védelme

 

A tanulók szelyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek

· az intézny igazgaja

· az igazgatóhelyettes

· az oszlyfőnök


· az iskolatitkár.

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sélés ellen. Ha az adatok továbbítása házaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a szelyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a házatról vatörlés, stb.) kell tennie.

 

5.3.2 A tanulók szelyi adatainak vezetése és tárolása

 

A tanulói jogviszony létesítésekor az iskolatitkár gondoskodik a tanulók szelyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A diákok személyi adatai zött az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A szelyi adatokat oszlyonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:

· összetett tanulói nyilvántars,

· törzskönyvek,

· bizonyítványok,

· beírási napló,

· oszlynaplók,

· a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

 

5.3.2.1 Az összetett tanulói nyilvántartás

 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész rolása a szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellása ljából. Az összetett tanulói nyilvántartás a vetkező adatokat tartalmazhatja:

· a tanuló neve, oszlya,

· a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,

· születési helye és ideje, anyja neve,

· állandó lakcíme, tarzkodási helye, telefonszáma,

· a tanuló általános iskolájának megnevezése.

 

A nyilvántartást az igazga utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-ig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban digitális módszerrel vezethető. A számígéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.

 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az osztálynököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.


5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések2

 

Az intézny minden munkavállajának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e szabályzatban meghatározott rendjének betarsa. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, vezetői feladatkört ellá munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelért. A tanulók és munkavállalók szelyi adatait kizárólag az e szabályzatban megharozott szelyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A szelyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos.

 

 

 

 

5.5 Az adatnyilntartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és érvényetésük rendje

 

5.5.1 Az érintettek tákoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására

 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele ett közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önntes vagy kötelező. telező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendejogszabályt is.

 

 

A munkavállaló, a tanuló vagy gondviseje jékoztatást kérhet szelyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti szelyi adatainak helyesbítését illetve kijatását, amelyet az adatkeze köteles teljeteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviseje jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.

 

A munkaválla a közokirat, illetve a munkálta döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését csak zokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.

 

Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviseje kérésére az intézmény vezeje tájékoztatást ad az intézny által kezelt, illetőleg az általa megzott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés ljáról, jogalapjáról, időtartaról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen lból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézny igazgaja a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást.

 

 

 

2 Lásd a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 60/A. § előírásait.


5.5.2 Az érintett szelyek tiltakozási joga

 

Az érintett tiltakozhat szelyes adatának kezelése ellen, ha

a) a szelyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkeze vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényetéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a szelyes adat felhasználása vagy továbbísa zvetlen üzletszerzés, zvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az intézny igazgaja - az adatkezelés egyide felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn bel, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkeze köteles az adatkezelést - belrtve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről érteteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett szelyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényetése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott ntéssel nem ért egyet, az ellen - annak zlésétől számított 30 napon belül - az adatkezesi törvény szerint bírósághoz fordulhat.

 

 

 

5.5.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége

 

Ha az intézny adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett munkavállaló, tanuló vagy annak gondviseje az adatkeze ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


 

Záró rendelkezések

 

 

 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézny szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. melléklete.

 

Az adatkezelési szabályzatot a nevetestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek vélenyének beszerzésével és a fenntarjóváhagyásával.

 

 

 

Galambok, 2013. március.4.

 

 

 

 

Szólák László

igazgató

 

 

 

 

Nyilatkozat

 

 

 

Az iskola Szülői Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat pviseletében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásakor leményezési jogunkat gyakoroltuk.

 

 

 

 

..….……………………………. ....……………………………. a szülői munkaközösség elnöke a diákönkormányzat vezeje

„ 2024. 03. 02."
Vissza a tartalomhoz